Informacje prasowe

Wzrost majątku pod zarządzaniem polskich funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego; większe zainteresowanie tą formą długoterminowego oszczędzania

Fundusze rynku kapitałowego dedykowane szerokiemu gronu odbiorów systematycznie powiększają swoje aktywa. Jak pokazuje Raport kwartalny IZFiA (w załączeniu) ich wartość w 2019 r. wzrosła o 7,5 mld zł. Pod koniec ubiegłego roku ruszyły również wpłaty do PPK, co zasiliło rynek kapitałem o wartości ponad 60 mln zł.

 

Na przestrzeni 2019 roku wartość majątku zarządzanego przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych zwiększyła się  o 4,4 proc. (+11,2 mld) i wyniosła 268 mld PLN.  Wartość aktywów funduszy kapitałowych wzrosła o 4,5 proc. (+7,5 mld), a funduszy rynku niepublicznego o 4,1 proc. (+3,7 mld). Od kilku miesięcy trwa trend wzrostowy, co pozwala na optymizm w zakresie dalszego pozytywnego rozwoju rynku.

- Miniony rok pokazuje dostrzegalny wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi. Powoli zwiększają się ich aktywa, aczkolwiek nadal widać wśród inwestorów ostrożność wobec rozwiązań związanych z wyższym ryzykiem rynkowym. Największym powodzeniem cieszą się produkty oparte na obligacjach. Jestem jednak przekonana, że wpłaty do funduszy PPK spowodują wzrost sentymentu do tej formy oszczędzania i z czasem będziemy obserwowali coraz większy rozwój tego rynku.  Na razie skala nie jest wielka, jednak kolejna faza wdrożenia programu, wzmożone wysiłki komunikacyjne zarówno państwa, jak i firm zarządzających z czasem będą przynosiły kolejne, dobre efekty. W rezultacie cały rynek będzie beneficjentem tych przemian, które muszą nastąpić w świadomości ekonomicznej Polaków – mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFiA

Ostatnie dwa lata to okres przenoszenia przez inwestorów kapitału z funduszy inwestujących w akcje do funduszy papierów dłużnych. O ile dwa lata temu aktywa funduszy zaangażowanych w akcje stanowiły blisko połowę rynku funduszy kapitałowych, to obecnie ich udział spadł do nieco ponad jednej trzeciej.

- Sytuacja na rynkach finansowych spowodowała zwrot klientów ku funduszom dłużnym, które zapewniały konkurencyjne stopy zwrotu. Aktywa tych funduszy zwiększają się systematycznie od dwóch lat. W kategorii funduszy akcyjnych rośnie jedynie nieduża pod względem aktywów grupa zarządzanych pasywnie funduszy indeksowych – dodaje Tomasz Jankowski, Doradca Zarządu ds. Raportowania i Analiz.

Pełne dane znajdują się na stronach 1-7 załączonego Raportu kwartalnego IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią niemal 80% rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

 

Więcej informacji:

Ewa Madej
t.+48 783 590 814

 

 

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie