Informacje prasowe

Zmiana prezesa zarządu IZFiA

Zmiana Prezesa Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Zarząd IZFiA pragnie poinformować, Ŝe 10 czerwca b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie Izby,
na którym zapadła decyzja o zmianie jej Prezesa Zarządu. Do 30 czerwca b.r. funkcję tę będzie
sprawować obecny Prezes – dr Marek Łukaszewski, zaś od 1 lipca b.r. stanowisko to obejmie
dr Marcin Dyl.

Dr Marcin Dyl z rynkiem kapitałowym związany jest od roku 1994, kiedy rozpoczął pracę w
Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). W latach
1997-2000 pracował jako zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego, od roku 2000 objął
stanowisko Dyrektora tego departamentu.

Dr Marcin Dyl zajmuje się rynkiem funduszy inwestycyjnych takŜe naukowo. W roku 2000
obronił pracę doktorską nt. „Zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych – zagadnienia
administracyjnoprawne”. Jest autorem wielu publikacji dotyczących rynku kapitałowego.
Celem IZFA jest reprezentacja środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju
towarzystw funduszy inwestycyjnych i rynku finansowego w Polsce. Jednym z zadań postawionych sobie
przez Izbę jest upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych oraz rozwijanie i doskonalenie
zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie