Informacje prasowe

Zmiany w Radzie IZFiA

INFORMACJA PRASOWA

Zmiany w Radzie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)
Warszawa, 17 grudnia 2008 r., Walne Zgromadzenie Członków IZFiA w dniu dzisiejszym
wybrało nowego Członka Rady Izby.
W dniu 17 grudnia 2008 roku odbyło się walne Zgromadzenie Członków IZFiA. W związku z
rezygnacją Pana Cezarego Burzyńskiego z pełnienia funkcji członka Rady Izby, Walne
przeprowadziło wybory uzupełniające do Rady. W wyniku głosowania na nowego Członka Rady
został wybrany Pan Leszek Jedlecki (Prezes Zarządu ING TFI S.A.).
Od dnia 17 grudnia 2008 roku Rada IZFiA funkcjonuje w następującym składzie: Zbigniew
Jagiełło – Przewodniczący Rady Izby, Krzysztof Samotij – Wiceprzewodniczący Rady Izby, Leszek
Jedlecki – Członek Rady, Ewa Małyszko – Członek Rady Izby, Krzysztof Stupnicki – Członek Rady
Izby.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004
roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw
Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie
środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy
inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki
zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby jest 19
działających w Polsce towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających prawie 360 funduszami,
których aktywa na koniec listopada bieżącego roku przekroczyły 65 mld PLN. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udzielają:
Maja Abramczyk, Tel. (0 22) 58 38 600, e-mail: mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie