Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne?

Czy pieniądze w funduszu są bezpieczne?
Tak. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy wynika z dwóch aspektów ich funkcjonowania. Po pierwsze, fundusze podlegają surowym regulacjom prawnym, które mają za zadanie chronić interes uczestników. Najważniejsze znaczenie mają tutaj: wielostopniowa kontrola i nadzór nad funduszami i podmiotami z nimi związanymi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, wysokie wymogi stawiane firmie zarządzającej funduszem, funkcje pełnione przez depozytariusza, zapisy dotyczące polityki inwestycyjnej określające rodzaj dopuszczalnych inwestycji oraz limity zaangażowania w określony rodzaj aktywów, a także obowiązki informacyjne funduszy.
Po drugie, bezpieczeństwo gwarantuje konstrukcja prawna funduszu, zarządzającego nim towarzystwa oraz banku pełniącego funkcję depozytariusza. Podmioty te są odrębnymi osobami prawnymi, czego konsekwencją jest ich rozdzielność majątkowa - dzięki temu środki pozyskane przez fundusz są bezpieczne nawet w przypadku bankructwa TFI lub depozytariusza, gdyż nie wchodzą w skład masy upadłościowej tych podmiotów. Z kolei sam fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować - nie posiada zdolności upadłościowej.