Katarzyna Majer-Gębska | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

kobieta w czerwonej sukience
Katarzyna Majer-Gębska
Adwokat, Managing Counsel, Dział Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, prawie handlowym i finansowym. Posiada wszechstronne doświadczenie w projektowaniu oraz wprowadzaniu systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (AML/CFT), związanych z RODO i ESG. Doradzała przy ich wprowadzaniu oraz wielokrotnie szkoliła pracowników instytucji finansowych w tym zakresie. Doradzała w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prowadziła między innymi postępowania przed KNF związane z tworzeniem i rejestracją towarzystw funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniem zezwoleń na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, zezwoleń na zarządzanie portfelami sekurytyzowanych wierzytelności, zgód na zarządzanie portfelem, przeprowadzała audyty instytucji finansowych i nieruchomości oraz reprezentowała instytucje finansowe w postępowaniach przed UOKiK.

Obecnie bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów i biur maklerskich, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych oraz spółek publicznych. Udziela porad zarówno podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych, ESG, AML oraz w kwestiach regulacyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru i AML Officera w podmiotach rynku kapitałowego. Zasiada w radach nadzorczych podmiotów regulowanych.

Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, ESG, AML i crowdfundingu. Wykładowca prawa energetycznego na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.