Katarzyna Mordaka | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Katarzyna Mordaka
Katarzyna Mordaka
Partner Zarządzający. Radca prawny. Kancelaria prawna Snażyk Mordaka.

Katarzyna jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

WYBRANE PROJEKTY

  • wsparcie prawne w zakresie emisji niepublicznych papierów wartościowych, w szczególności 
    w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz struktur prawnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych dedykowanych prywatnym inwestorom,
  • wsparcie prawne w procesach przekształcenia i łączenia funduszy inwestycyjnych,
  • odpowiedzialność za proces związany z powoływaniem członków zarządu i rady nadzorczej; w tym w szczególności wymagających zgody KNF;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia pracowniczych programów emerytalnych wraz
    z reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również wsparcie prawne w zakresie tworzenia innych programach oszczędnościowych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych,
  • nadzór i koordynacja nad kompleksowym wdrożeniem regulacji RODO w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
  • obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego we wszelkich obszarach bieżącej działalności.