Akcja | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Akcja

udziałowy papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki, który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w przypadku likwidacji. Rozróżnia się następujące klasyfikacje akcji:
a) imienne i na okaziciela,
b) zwykle i uprzywilejowane,
c) w formie dokumentu i zdematerializowane;