Blokada jednostek uczestnictwa | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Blokada jednostek uczestnictwa

zawieszenie możliwości realizowania żądań odkupienia jednostek uczestnictwa przez okres i w zakresie wskazanym przez uczestnika lub odpowiedni organ egzekucyjny