Cel inwestycyjny funduszu | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Cel inwestycyjny funduszu

cel, do którego powinien zmierzać fundusz inwestycyjny realizując swoją politykę inwestycyjną. Jest to określona w statucie generalna "wytyczna", jaką powinien kierować się fundusz w realizacji polityki inwestycyjnej. Dopuszczalne cele inwestycyjne funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego określa ustawa.

Mogą to być:
a) ochrona realnej wartości aktywów funduszu,
b) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz
c) wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Cele inwestycyjne funduszy zamkniętych mogą być określone dowolnie;