Cena brutto jednostki uczestnictwa (wartość brutto jednostki uczestnictwa) | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Cena brutto jednostki uczestnictwa (wartość brutto jednostki uczestnictwa)

cena jednostki uwzględniająca opłaty manipulacyjne z tytułu nabycia, konwersji, zamiany lub odkupienia jednostek, pobierane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych przy nabywaniu, konwersji, zamianie lub odkupywaniu jednostki. Jest to maksymalna cena, po jakiej można nabyć, konwertować, zamienić lub odkupić jednostki funduszu