Papier wartościowy | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Papier wartościowy

dokument lub nie posiadający formy materialnej zapis elektroniczny na rachunku papierów wartościowych, obejmujący określone prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi - np. akcje, obligacje