Polityka inwestycyjna funduszu | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Polityka inwestycyjna funduszu

określona w statucie funduszu polityka informująca potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny.
Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny.