Program (plan) systematycznego oszczędzania | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Program (plan) systematycznego oszczędzania

pozaustawowa forma oszczędzania na emeryturę oferowana przez TFI, polegająca na systematycznych wpłatach środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu (funduszy) przez określony czas, w zamian za obniżkę stawek opłat manipulacyjnych.
W ramach programów systematycznego oszczędzania istnieje również możliwość podzielenia wpłaty pomiędzy różne typy funduszy otwartych zarządzanych przez towarzystwo.