Rachunek nabyć | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rachunek nabyć

rachunek bankowy prowadzony przez depozytariusza funduszu, na którym gromadzone i przechowywane są środki pieniężne przekazywane przez inwestorów i uczestników tytułem nabycia jednostek uczestnictwa funduszu