Rada inwestorów | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rada inwestorów

organ kontrolny, składający się z uprawnionych do udziału w nim uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Zadaniem rady inwestorów jest m. in. kontrola realizacji celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej lub przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. Rada inwestorów może w szczególnych przypadkach postanowić o rozwiązaniu funduszu.