Reinwestycja | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Reinwestycja

nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu w określonym w statucie terminie po ich odkupieniu, bez konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej