Rejestr uczestników funduszu | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rejestr uczestników funduszu

komputerowa baza danych funduszu prowadzona przez agenta transferowego, która zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestników funduszu, liczbę należących do nich jednostek uczestnictwa, dokonane dotychczas transakcje, informacje o udzielonych i odwołanych pełnomocnictwach