Rynek finansowy | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rynek finansowy

rynek, na którym dochodzi do zawierania i realizacji transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe