Rynek kapitałowy | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rynek kapitałowy

segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrót średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności powyżej jednego roku (np. akcje, obligacje)