Rynek pieniężny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Rynek pieniężny

segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrót krótkoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności do jednego roku (np. bony skarbowe)