Zlecenie | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zlecenie

oświadczenie woli składane przez uczestnika funduszu dotyczące nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa oraz ustanowienia bądź odwołania pełnomocnictwa lub blokady