100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK - o jaką wiedzę jesteśmy bogatsi | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK - o jaką wiedzę jesteśmy bogatsi

100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK - o jaką wiedzę jesteśmy bogatsi
14.01.2019
-

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw, w których takie programy będą funkcjonować.

W dniu 1 stycznia 2019 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie. Wejście w życie ustawy o PPK nie oznacza automatycznego powstania po stronie pracodawców obowiązku tworzenia PPK od daty wejścia w życie ustawy o PPK. W poszczególnych podmiotach obowiązek tworzenia PPK powstanie dopiero od 2019, 2020 lub 2021 roku w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli przygotować się do procesu wdrażania produktów PPK.

W trakcie szkolenia eksperci postarają się odpowiedzieć na wszystkie dotychczas pojawiające się pytania dotyczące ustawy o PPK oraz wskażą możliwe konsekwencje procedowanych regulacji.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

Program

W trakcie szkolenia eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 roku.

 1. Wyzwania o charakterze ogólnym
  1. Problemy definicyjne i pojęciowe – czy wszystko jasne?
  2. Terminy i kluczowe daty – kiedy rozpocząć przygotowania?
  3. Niespójności i potencjalne problemy w stosowaniu ustawy
  4. Runda pytań
 2. PPK – perspektywa usługodawcy
  1. W oczekiwaniu na Portal PPK oraz Centralna Ewidencja PPK
  2. Warunki przystąpienia do oferowania PPK – kto i kiedy będzie oferował PPK?
  3. Zasady inwestowania w ramach PPK i nadzór nad PPK
  4. Obowiązki po wdrożeniu PPK – co robić gdy PPK ruszy?
  5. Runda pytań
 3. PPK - wdrożenie
  1. Rozporządzenia wykonawcze – doprecyzowują czy zmieniają znaczenie?
  2. Czego oczekują pracodawcy i kto podejmie decyzję o wyborze instytucji finansowej?
  3. Jak wspierać pracodawców podczas wdrożenia PPK?
  4. Runda pytań

  dr Marcin Wojewódka

  dr Marcin Wojewódka
  dr Marcin Wojewódka
  Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

  Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w latach 2016-2017. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze programy emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkuset pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył ponad sto Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach, aktywnie zaangażowany w tworzenie licznych Pracowniczych Planów Kapitałowych.

   

  Adrian Prusik

  Adrian Prusik
  Adrian Prusik
  Radca prawny

  r.pr. Adrian Prusik specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dodatkowym zabezpieczeniem emerytalnym.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie PPK – 14 stycznia 2019 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT)

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 11 stycznia 2019r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 11 stycznia 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.