Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy uwzględnieniu wyjaśnień MF | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy uwzględnieniu wyjaśnień MF

Identyfikacja schematów podatkowych w świetle nowych przepisów MDR, przy uwzględnieniu wyjaśnień MF
09.05.2019
-

Podczas szkolenia eksperci Kancelarii SPCG omówią kompleksowo najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zasady dotyczące raportowania schematów podatkowych, wynikające z obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów Ordynacji Podatkowej.

Szkolenie będzie ukierunkowane na:

    analizę nowych przepisów pod kątem identyfikacji schematów podatkowych, z uwzględnieniem poszczególnych cech rozpoznawczych oraz omówieniem rozwiązań występujących w praktyce biznesowej, które mogą zostać uznane za schemat podatkowy;
    analizę zasad intertemporalnych związanych z stosowaniem nowych przepisów, w szczególności kwestii związanych z pierwszą czynnością podjętą w celu wdrożenia schematu oraz tzw. datami granicznymi.

Wskazane powyżej kwestie zostaną zaprezentowane z uwzględnieniem wniosków wynikających z objaśnień podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów dnia 31 stycznia 2019 r.

Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się w funduszach inwestycyjnych kwestiami podatkowymi, finansowymi, compliance oraz relacjami z klientami.

Szkolenie będzie przeprowadzone przez prawników zespołu praktyki prawa podatkowego w kancelarii SPCG. W ramach praktyki, kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości. Prawnicy SPCG doradzają również w zakresie podatków personalnych, uwzględniając w tym zakresie aspekty związane z prawem pracy i przepisami prawa ubezpieczeń społecznych.

Program

9:30 - 10:00: Rejestracja, serwis kawowy

10:00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Omówienie definicji schematu podatkowego – case studies, dyskusja;
 2. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych;
 3. Możliwe funkcje TFI w związku z wdrażaniem schematów podatkowych;
 4. Wsteczne stosowanie przepisów – zasady intertemporalne, case studies;
 5. Terminy oraz forma raportowania schematów podatkowych;
 6. Odpowiedzialność karno-skarbowa;

  Łukasz Koc

  Łukasz Koc
  Łukasz Koc
  Radca prawny, Associate

  Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz kwestiach korporacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych spółkach doradztwa podatkowego. Posiada doświadczenie głównie w doradztwie podatkowym przy transakcjach M&A, nabywania nieruchomości jak również restrukturyzacjach oraz optymalizacjach podatkowych. 

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Agnieszka Soja

  Agnieszka Soja
  Agnieszka Soja
  Adwokat, Partner

  Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego, w prawie postępowania cywilnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, a także w prawie podatkowym.

  Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących szeroko rozumianej restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Reprezentowała też klientów SPCG w wielu sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, a także w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w tym w szczególności z zakresu prawa podatkowego. 

  Zajmuje się również prowadzeniem postępowań karnych gospodarczych oraz karnoskarbowych.

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu jest jednoznaczne z obowiązkiem wniesienia opłaty.

  Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: „Szkolenie MDR 9 MAJA 2019 r.” oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 30 KWIETNIA 2019 r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 30 KWIETNIA 2019 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem Sylwii Kłosowicz-Jechowskiej: email: sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub pod nr tel. +48 (22) 537 76 30, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814.
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska: sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.