MDR – Obowiązki przekazywania informacji o schematach podatkowych w TFI oraz funduszach inwestycyjnych | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

MDR – Obowiązki przekazywania informacji o schematach podatkowych w TFI oraz funduszach inwestycyjnych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
17.01.2019
-

Szkolenie jest skierowane do członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za kwestie compliance, finansowe oraz podatkowe w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie bezprecedensowe zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzające obowiązek identyfikacji oraz raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), które mogą wpłynąć na działalność oraz organizację pracy w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Szybkie tempo wprowadzania zmian oraz brak jasnej wykładni przepisów sprawiają, że wypełnianie obowiązków dotyczących raportowania MDR jest utrudnione, co zwiększa również ryzyko ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez członków zarządu oraz pracowników instytucji finansowych.

W niektórych przypadkach konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań, które pozwolą na ograniczenie tych ryzyk poprzez wdrożenie wewnętrznych procedur raportowania potencjalnych schematów podatkowych.

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz wskazanie ryzyk, jakie w praktyce mogą dotknąć Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w związku z nowymi przepisami.

Prowadzący będą kładli nacisk na praktyczny wymiar omawianych zagadnień z uwzględnieniem specyfiki działalności TFI oraz funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem najnowszych informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Prowadzący będą omawiać zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany przemyśleń dotyczących nowych obowiązków informacyjnych.

Program
 • Określenie roli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na gruncie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
 • Schematy podlegające raportowaniu- case studies
 • Termin składania i zakres informacji o schematach podatkowych
 • Forma raportowania schematów podatkowych- omówienie struktur logicznych MDR
 • Moc tajemnicy zawodowej
 • Obowiązkowe procedury wewnętrzne
 • Wsteczne stosowanie przepisów
 • Rekomendowane działania
 • Odpowiedzialność karna skarbowa za niedopełnienie obowiązków

  Kamil Lewandowski

  Kamil Lewandowski
  Kamil Lewandowski

  Jest założycielem FL Tax i partnerem w tej firmie. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej, jest założycielem FL Tax i partnerem w tej firmie. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej,

  Mariusz Kołacki

  Mariusz Kołacki
  Mariusz Kołacki
  Doradca podatkowy

  Mariusz jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora finansowego.

  W swojej pracy zawodowej doradza zarówno towarzystwom funduszy inwestycyjnych jak i inwestorom prowadzącym działalność za pośrednictwem struktur obejmujących fundusze inwestycyjne.   

  Wspierał merytorycznie instytucje biorące udział w konsultacjach społecznych ustaw wpływających na działalność funduszy inwestycyjnych, a także przygotowywał na rzecz TFI procedury ograniczające ryzyko podatkowe.

  Mariusz jest absolwentem Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

  Maciej Gruchot

  Maciej Gruchot
  Maciej Gruchot
  Doradca Podatkowy, Partner, Kancelaria prawno-podatkowa KGRZ

  Doradca podatkowy z 8-letnim doświadczeniem w świadczeniu usług prawnych i podatkowych. Doświadczenie zdobywał m.in. w firmach doradczych z kręgu big4, polskich kancelariach i firmach doradczych, a także w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W przeszłości wykładowca prawa finansów publicznych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  Praktyka Macieja obejmuje doradztwo podatkowe w zakresie: bieżącego wsparcia przedsiębiorców, doradztwa transakcyjnego i restrukturyzacyjnego, wdrażania procedur podatkowych, a także obsługi międzynarodowych struktur kapitałowych.

  Maciej doradzał w przeszłości kluczowym podmiotom z sektora finansowego (m.in. ubezpieczycielom, towarzystwom funduszy inwestycyjnych), branży spożywczej oraz produkcyjnej. Jego praktyka obejmowała w szczególności doradztwo restrukturyzacyjne (m.in. integracja bardzo istotnych podmiotów sektora finansowego, tworzenie dedykowanej struktury inwestycyjnej, restrukturyzacje międzynarodowych grup kapitałowych inwestujących w nieruchomości), prowadzenie kompleksowych przeglądów podatkowych, doradztwo transakcyjne i bieżące wsparcie w rozliczeniach podatkowych.

  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również 2-letnie studium prawa UE i brytyjskiego w Centrum Prawa Brytyjskiego zorganizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Cambridge. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.

  Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie MDR– 17 stycznia 2019 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 stycznia 2019r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 15 stycznia 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.