Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników

Pracownicze Plany Kapitałowe w relacji do przyszłych uczestników
12.02.2019
-

Szkolenie jest adresowane dla wszystkich podmiotów, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy TFI oraz instytucji powiązanych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają głównie za sprzedaż i komunikację w ramach PPK oraz którzy są członkami IZFiA.

W dniu 1 stycznia 2019 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie. Dla pierwszej grupy pracodawców obowiązek tworzenia PPK powstanie już od 1 lipca bieżącego roku, dla kolejnych grup w 2020 lub 2021 roku, w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników.

Zapraszamy Państwa warsztaty, które poprowadzi zespół specjalistów z PFR. Po raz pierwszy będą Państwo mogli bezpośrednio porozmawiać o wszelkich aspektach związanych z prowadzeniem i oferowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych swoim klientom. Jest to unikalne szkolenie, dedykowane głównie zespołom sprzedażowym oraz specjalistom ds. relacji z klientami/uczestnikami/inwestorami, podczas którego będą mogli przedyskutować strategię postępowania związaną z wdrażaniem PPK w zakładach pracy.

Szkolenie prowadzone będzie w formie seminaryjno-warsztatowej. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Program
 1. 9:00 –9:30  - Rejestracja, bufet kawowy
 2. 9:30 –10:15  - PPK w aspekcie promocji i współpracy z pracodawcami
 3. 10:15 –11:15 - PPK – wdrażanie i najważniejsze wyzwania
 4. 11:15 –11:30 - Przerwa śniadaniowa
 5. 11:30 –12:30 -  PPK najważniejsze wyzwania, cd.
 6. 12:30 – 13:30 - Sesja Q&A

  Anna Wijkowska

  PFR Polski Fundusz Rozwoju
  Anna Wijkowska
  Menadżer Biura Redakcji, PFR Portal PPK Sp. z o.o

  Dariusz Selak

  PFR Polski Fundusz Rozwoju
  Dariusz Selak
  Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o.o.

  Michał Grzanka

  PFR Polski Fundusz Rozwoju
  Michał Grzanka
  Zastępca Dyrektora, Biuro Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o.o.

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu jest jednoznaczne z obowiązkiem wniesienia opłaty.

  Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie PPK– 12 lutego 2019 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 8 lutego 2019r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 8 lutego 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.