Praktyczne warsztaty sporządzania instytucjonalnej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Praktyczne warsztaty sporządzania instytucjonalnej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Praktyczne warsztaty sporządzania instytucjonalnej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
17.10.2018

Od 13 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać w Polsce nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiąca formalnie implementację unijnej dyrektywy AML IV. TFI, jako instytucje obowiązane, są zobowiązane do wdrożenia nowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem nowego stanu prawnego, który zostanie wprowadzony nową ustawą. 

Jednym z podstawowych obowiązków wynikającym z nowej ustawy jest przeprowadzenie wielowymiarowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w TFI na podstawie ustawy, z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji, kanałów dostaw, kontrahentów, podmiotów z grupy kapitałowej. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy TFI w terminie do 13 stycznia 2019 r. mają obowiązek sporządzić pisemną ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w TFI z uwzględnieniem zastosowanego algorytmu oceny ryzyka w celu ograniczania ryzyka wynikającego z przeprowadzonej oceny.

 Szkolenie będzie miało na celu przedstawić najważniejsze aspekty praktyczne tworzenia algorytmów oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jako ryzyka niefinansowego i trudno mierzalnego. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe rozwiązania i wzory dokumentów, których zadaniem będzie ułatwienie zmierzenia się TFI z tym wyzwaniem. 

 

Forma szkolenia:

 1. Dyskusja facylitowana, moderowana
  • Urozmaicenie szkolenia przez wprowadzenie dyskusji, gdzie uczestnicy mają szanse zadawać pytania wykładowcom oraz są wzywani do refleksji oraz podzielenia się własnymi doświadczeniami.
 2. Studia przypadków – praca indywidualna/ zespołowa/ wypracowywanie rozwiązań / team coaching
  • Praktyczne wykorzystanie teorii i zdobytej wiedzy krok po kroku. Umożliwienie zastosowania umiejętności i zaaplikowania jej w konkretnej sytuacji. Studia przypadków dobrane na zasadzie prawdopodobieństwa wystąpienia w rzeczywistości w środowisku pracy.
 3. Mini wykład trenera
  • Informacje są przekazywane w interaktywny sposób przez profesjonalistę i praktyka.
Program
 1. Ogólne zasady oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 2. Europejska ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 3. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 4. Podstawy prawne procesu oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 5. Cykl życia oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 6. Przegląd czynników ilościowych wpływających na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 7. Przegląd czynników jakościowych wpływających na ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 8. Możliwe mityganty ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
 9. Sporządzanie algorytmu oceny dostosowanego do indywidualnego charakteru danego TFI
 10. Dokumentowanie przeprowadzonej oceny
 11. Dyskusja.

  Wojciech Kapica

  Wojciech Kapica
  Wojciech Kapica

  Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Szef praktyki bankowo-finansowej w jednej z polskich kancelarii.

  Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.

  Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym a także w postępowaniach karnych.

  Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie AML – 17 października 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.