Świadczenie nowych usług inwestycyjnych i Compliance w świetle nowych przepisów MiFID II | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Świadczenie nowych usług inwestycyjnych i Compliance w świetle nowych przepisów MiFID II

Świadczenie nowych usług inwestycyjnych i Compliance w świetle nowych przepisów MiFID II
20.11.2018
-

Wymogi regulacyjne, które w ostatnim czasie stawiają przed TFI ustawodawca oraz nadzorcy stanowią duże wyzwanie finansowe i organizacyjne. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jak również Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych to tylko dwa z aktów prawnych, które wprowadzają istotne zmiany w tym w obszarze promowania lub świadczenia usług inwestycyjnych przez TFI.

Dostosowanie się do nowych wymagań, szczególnie w kontekście wzmożonej odpowiedzialności administracyjnej, jak i planów zaostrzenia odpowiedzialności karnej, staje się jeszcze bardziej istotne z punktu widzenia TFI. Brak zgodności regulacyjnej może bowiem skutkować nałożeniem sankcji, jak również odpowiedzialnością karną osób, które zarządzają czy też sprawują nadzór nad działalnością podmiotu. 

Szkolenie ma na celu wskazanie tych obszarów działalności TFI, które podlegają regulacji MiFID II/Rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/565 oraz właściwych przepisów krajowych, jak również wskazanie obszarów, które potencjalnie mogą być krytyczne z punktu widzenia szeroko rozumianego Compliance.

Szkolenie jest adresowane do managementu, inspektorów nadzoru, pracowników działów prawnych, oraz innych osób, które odpowiadają za promowanie lub świadczenie usług inwestycyjnych lub też sprawują nadzór nad tym obszarem.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, ZNACZENIE MA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Szkolenie będzie poświęcone omówieniu najnowszych zmian w przepisach prawa w szczególności w obszarze MIFID II oraz doświadczeń powdrożeniowych jak również wybranych aspektów szeroko rozumianego Compliance.     

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

Program
 1. MIFID II – Świadczenie usług inwestycyjnych w świetle nowych przepisów
  1. Zakres usług podlegających nowym przepisom.
  2. Akty prawne regulujące działalność TFI w obszarze usług inwestycyjnych – znaczenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/565.
  3. Wybrane zagadnienia odnoszące się do organizacji wewnętrznej TFI z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.
  4. Świadczenie wybranych usług inwestycyjnych w świetle znowelizowanych przepisów.
  5. Ocena adekwatności i odpowiedniości – znaczenie dla TFI i konsekwencje dla klienta.
  6. Obowiązki informacyjne względem klientów oraz sprawozdawczość.
  7. Koszty i opłaty oraz problematyka maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.
  8. Odpowiedzialność TFI na gruncie nowych przepisów.
 2. Compliance w TFI
  1. Organizacja Compliance i zarządzanie ryzykiem w TFI w świetle MIFID II oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych  - system centralny czy rozproszony?
  2. Zarządzanie konfliktami interesów w TFI.
  3. Transakcje osobiste w TFI.
  4. Systemy zgłaszania nieprawidłowości i ich znaczenie dla wykrywania nieprawidłowości oraz wewnętrzne postępowania wyjaśniające
  5. Potencjalny wzrost znaczenia procedur wewnętrznych i systemów Compliance.
 3. Q&A

  dr Michał Nowakowski

  dr Michał Nowakowski
  dr Michał Nowakowski

  Dr Michał Nowakowski jest prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie unijnych regulacji finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2/PRIIPS/UCITS). Posiada uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.     

  Jego działalność ogniskuje się wokół analizowania i wdrażania regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI. Opracowuje projekty polityk, procedur oraz regulaminów, a także doradza w zakresie ładu korporacyjnego oraz Compliance.    

  Doświadczenie zdobywał m.in. w nowo powstałym globalnym banku mobilnym, gdzie jako zastępca głównego prawnika odpowiadał m.in. za koordynację wdrażania pakietu MiFID2, implementację PSD2 oraz tworzenie ładu korporacyjnego, a także proces uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej i inwestycyjnej. Pracował również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także w kancelarii prawnej Baker & McKenzie.

  Odbył prestiżowe staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

  Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowy w Unii Europejskiej, w tym jako przedstawiciel w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.     

  Autor licznych publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Prelegent na konferencjach naukowych i warsztatach dla sektora prywatnego.

  Marta Janowska

  Marta Janowska
  Marta Janowska

  Marta Janowska w Kancelarii wspiera rozwój praktyki Compliance, zajmując się doradztwem na rzecz klientów w obszarach narażonych na ryzyko niezgodności działalności z prawem, w szczególności w obszarze AML. Posiada doświadczenia we wdrożeniach rozwiązań przewidzianych przez nowe przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym przygotowywała procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz procedury zgłaszania nieprawidłowości. Posiada także doświadczenie we wspieraniu klientów w prowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Doradzała w kwestiach regulacyjnych podlegających pod nadzór KNF związanych z ochroną informacji poufnych a także posiada doświadczenie w obszarze tworzenia funduszy inwestycyjnych.

  Ponadto Marta Janowska praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce.

  Przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych – Hogan & Hartson oraz K&L Gates.

  Ponadto Marta Janowska stara się poświęcać swój czas na doradzanie klientom pro–bono,  w szczególności, gdy ostatecznym beneficjentem jej pracy są dzieci.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie Compliance 20 listopada 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT)

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 listopada 2018 r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 15 listopada 2018 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 

  Szkolenie - certyfikaty bez PDF

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.