Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych” | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”

Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”
25.10.2023
-

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.

Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

Opis:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadziła obowiązek powołania komitetu audytu przez jednostki zainteresowania publicznego, zwane dalej „JZP”, które są jednocześnie podmiotami nadzorowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF” lub „organ nadzoru”. Przedmiotowa ustawa określa również wymagania stawiane przed członkami Komitetów Audytu działających w jednostkach zainteresowania publicznego. Są to wymagania odnoszące się nie tylko do wymogów niezależności. To także wymagania odnośnie odpowiedniego poziomu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji.

Do niedawna, wydawać by się mogło, że jest to jednak materia nieciesząca się zbyt dużym zainteresowaniem regulatora. Bowiem aż do 2022 r., KNF nie kierował do towarzystw funduszy inwestycyjnych zapytań związanych z powołaniem, jak i samym funkcjonowaniem komitetów audytu. Natomiast od 2022 r. obserwujemy jednak odwrócenie tego trendu, bowiem KNF sprawując nadzór publiczny w oparciu o przepisy art. 89 ust. 1 ww. ustawy, rozpoczął cykliczne przeglądy tego organu, żądając od TFI bardzo szczegółowych informacji, dokumentów i wyjaśnień w odniesieniu do TFI, jak również funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, posiadających status jednostki zainteresowania publicznego, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ww. ustawy.

Zakres pytań KNF wydaje się być bardzo szeroki, wskazuje on na rosnące oczekiwania stawiane TFI w zakresie tego organu, jego kompetencji, jak i samych członków komitetu audytu, a co istotne obejmuje cały okres funkcjonowania komitetu audytu.

Powyższe sprawia, że TFI winny upewnić się, że ich stan wiedzy dotyczącej komitetów audytu, jest wystarczający oraz aktualny i obejmuje wypracowane przez KNF dobre praktyki dotyczące powoływania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu, bowiem praktyka funkcjonowania komitetów na bardziej rozwiniętych rynkach, w szczególności w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, sprawiają, że aby właściwie wypełniać swoje obowiązki, instytucje finansowe, jak i sami członkowie komitetów audytu, w szczególności nowi, potrzebują odpowiednich merytorycznych szkoleń.

Program
 1.  Podmioty objęte definicją jednostki zainteresowania publicznego.
 2.  Podmioty, które mają obowiązek powołania komitetu audytu oraz szczególne regulacje sektorowe odnoszące się do działalności wybranych JZP.
 3.  Sposób powołania komitetu audytu.
 4. Skład komitetu audytu oraz kwestia niezależności członków komitetu audytu.
 5. Wymogi dla członków komitetu audytu dotyczące wiedzy i umiejętności.
 6.  Obowiązki ustawowe komitetu audytu, w tym:
  • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
  • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  • kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności, gdy na rzecz JZP świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie.
 7. Proces powołania firmy audytorskiej, z uwzględnieniem działań realizowanych przez komitet audytu JZP.
 8. Proces zawarcia przez JZP umowy o badanie sprawozdania finansowego z firmą audytorską.
 9. Stanowisko KNF z 2022 r. odnośnie konieczności wypracowania przez TFI będące JZP lub zarządzające JZP skutecznych i efektywnych rozwiązań na wypadek utraty przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe JZP uprawnień lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających wybranej przez TFI firmie audytorskiej przeprowadzenie badania v. rozwiązania praktyczne.
 10. Przykładowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania komitetu audytu poruszane przez KNF podczas kontroli w TFI oraz weryfikacji rynku towarzystw i funduszy poprzez ankiety organu nadzoru, w tym pytania, na które komitet audytu powinien uzyskiwać cykliczną odpowiedź od JZP z obszaru komórki audytu wewnętrznego, systemu kontroli wewnętrznej, ryzyka, oraz od firmy audytorskiej.
 11. Pozostałe kwestie dotyczące funkcjonowania komitetu audytu

  Katarzyna Mordaka

  Katarzyna Mordaka
  Katarzyna Mordaka
  Partner Zarządzający. Radca prawny. Kancelaria prawna Snażyk Mordaka.

  Katarzyna jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

  WYBRANE PROJEKTY

  • wsparcie prawne w zakresie emisji niepublicznych papierów wartościowych, w szczególności 
   w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz struktur prawnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych dedykowanych prywatnym inwestorom,
  • wsparcie prawne w procesach przekształcenia i łączenia funduszy inwestycyjnych,
  • odpowiedzialność za proces związany z powoływaniem członków zarządu i rady nadzorczej; w tym w szczególności wymagających zgody KNF;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia pracowniczych programów emerytalnych wraz
   z reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również wsparcie prawne w zakresie tworzenia innych programach oszczędnościowych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych,
  • nadzór i koordynacja nad kompleksowym wdrożeniem regulacji RODO w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
  • obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego we wszelkich obszarach bieżącej działalności.

  Elżbieta Murawska

  Elżbieta Murawska
  Elżbieta Murawska
  Radca Prawny. Kancelaria prawna Snażyk Mordaka.
  Elżbieta jest wieloletnim ekspertem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, posiadającym doświadczenie w przeglądach prawnych, projektach due dilligence, zmianach właścicielskich.

  WYBRANE PROJEKTY

  • obsługa prawna TFI i zarządzanych funduszy w wielu obszarach bieżącej działalności
  • udział w procesie przekazania zarządzania funduszami do innych towarzystw emerytalnych oraz likwidacji towarzystwa emerytalnego,
  • reprezentowanie towarzystw i funduszy przed sądami, organami ścigania, urzędami;
  • koordynowanie kontroli organu nadzoru, GIODO, działań pokontrolnych oraz postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • odpowiedzialność za proces związany z powoływaniem członków zarządu i rady nadzorczej; w tym w szczególności wymagających zgody KNF;
  • udział we wdrażaniu Wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach nadzorowanych przez KNF;
  • dbałość o zapewnienie ładu korporacyjnego i prowadzenie działalności spółek, będących pod nadzorem KNF, z zachowaniem najwyższej staranności.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.

  Szkolenie online: "Zasady dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych”

  Formularz zgłoszeniowy

  CAPTCHA