Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Agencja ratingowa

Agencja ratingowa

niezależna specjalistyczna instytucja, która nadaje oceny rentowności podmiotom działającym na rynku finansowym (m.in. także funduszom inwestycyjnym), badając prowadzoną przez nich działalność

Agent transferowy

Agent transferowy

podmiot prowadzący rejestry uczestników funduszy otwartych i specjalistycznych otwartych. W ramach wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tego rejestru, agent transferowy dokonuje bieżącego uaktualniania salda rejestru, przyjmuje i realizuje dyspozycje uczestników funduszu (np. zamiany danych, przyjmowanie pełnomocnictw), organizuje i przeprowadza obieg dokumentów i środków pieniężnych

Akcja

Akcja

udziałowy papier wartościowy emitowany przez spółkę akcyjną, potwierdzający uczestnictwo jego właściciela w kapitale spółki, który uprawnia do uczestnictwa w zyskach spółki w formie dywidendy, jak również do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz udziału w jej majątku w przypadku likwidacji. Rozróżnia się następujące klasyfikacje akcji:
a) imienne i na okaziciela,
b) zwykle i uprzywilejowane,
c) w formie dokumentu i zdematerializowane;

Aktywa funduszu

Aktywa funduszu

kapitał (mienie) funduszu obejmujący: środki pieniężne i prawa majątkowe z tytułu wpłat, środki pieniężne oraz prawa majątkowe (np. papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego) nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw

Benchmark

Benchmark

wzorzec (punkt) odniesienia do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu

Bessa

Bessa

silna i długotrwała zniżka kursów papierów wartościowych

Bon

Bon

krótkoterminowy, dłużny papier wartościowy, którego emitent potwierdza, że zaciągnął pożyczkę i zobowiązuje się zwrócić ją wraz z odpowiednimi odsetkami w określonym terminie, nie dłuższym niż jeden rok

Bon skarbowy

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa z gwarancją wykupu, stanowiący potwierdzenie zobowiązania państwa z tytułu zaciągniętego kredytu o terminie wykupu wynoszącym od 1 do 52 tygodni

Cel inwestycyjny funduszu

Cel inwestycyjny funduszu

cel, do którego powinien zmierzać fundusz inwestycyjny realizując swoją politykę inwestycyjną. Jest to określona w statucie generalna "wytyczna", jaką powinien kierować się fundusz w realizacji polityki inwestycyjnej. Dopuszczalne cele inwestycyjne funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego określa ustawa.

Mogą to być:
a) ochrona realnej wartości aktywów funduszu,
b) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz
c) wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Cele inwestycyjne funduszy zamkniętych mogą być określone dowolnie;

Cena nabycia

Cena nabycia

cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek