Jak prawidłowo dostosować się do nowych regulacji w zakresie polityki wynagradzania | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Jak prawidłowo dostosować się do nowych regulacji w zakresie polityki wynagradzania

Jak prawidłowo dostosować się do nowych regulacji w zakresie polityki wynagradzania
25.02.2021
-

Szkolenie odbędzie się w formie online przy wykorzystaniu systemu e-learningowego IZFiA. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń.

Od 26 czerwca 2021 r. firmy inwestycyjne, w tym towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), domy maklerskie, zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską w Polsce, agentów rozliczeniowych obowiązywać będą nowe wytyczne w zakresie polityk wynagrodzeń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Termin na dostosowanie się do wytycznych to 31 grudnia 2021 r.

Nowe obowiązki określone w Wytycznych obejmują m.in.: 

 • wdrożenie neutralnej polityki wynagradzania obejmującej wszystkich pracowników,
 • wdrożenie polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka przedsiębiorstwa lub na aktywa, którymi ono zarządza.

Z kolei przepisy Rozporządzenia ustanawiają m.in:

 • kryteria i warunki oceny członków zarządu i rady nadzorczej TFI
 • ustanawiania polityk dotyczących oceny i weryfikacji wymogów określonych w przepisach oraz politykę w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej, na wzór polityk obowiązujących z bankach.

Najważniejsze zmiany

 1. Firmy inwestycyjne będą zobowiązane do sporządzenia polityk wynagradzania obejmujących m.in:
  • dostosowanie poziomu i mechanizmu wynagradzania zidentyfikowanych grup pracowników w zgodzie z profilem ryzyka firmy inwestycyjnej oraz interesem udziałowców,
  • wprowadzenie zasad kształtowania wysokości wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz określenia proporcji między nimi,
  • przyznawania wynagrodzenia w instrumencie finansowym.
 2. Ponadto, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) będą zobowiązane wdrożyć:
  • Szczegółowe kryteria i proces oceny spełniania określonych w rozporządzeniu wymogów przez członków zarządu i rady nadzorczej TFI
  • Zasady utrzymywania i doskonalenia utrzymywania i doskonalenia powyższych kryteriów.

Partnerem szkolenia jest EY Polska.

Program

Mając na względzie skalę wprowadzanych zmian oraz zakres przedmiotowy nowej polityki wynagrodzenia zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego:

 • usystematyzujemy obowiązki wynikające z nowych regulacji
 • podzielimy się praktyczną znajomością stosowania analogicznych przepisów w bankowości
 • wskażemy, jakie dokumenty i w jaki sposób powinni Państwo opracować.

  dr Karol Raźniewski

  dr Karol Raźniewski
  dr Karol Raźniewski
  Associate Partner, EY

  Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania SGH w Warszawie. Ukończył Advanced Management Program  w IESE Business School Barcelona. Absolwent socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Studiował również administrację publiczną na Erasmus University Rotterdam.

  Licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 12256) oraz Menedżer Projektów (PMP) – numer licencji 1845692.

  Od 10 lat wspiera firmy z sektora bankowego we wdrażaniu rozwiązań regulacyjnych w obszarze personalnym, m. in. polityk wynagrodzeń oraz polityk i procesów oceny kompetencji. Prowadzi bieżącą współpracę ze Związkiem Banków Polskich, w tym liczne wystąpienia i debaty na forum ZBP. Współpracował z większością z pierwszej dwudziestki banków w Polsce. Autor publikacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz otoczenia regulacyjnego.

  Joanna Fierla-Jakubowicz

  Joanna Fierla-Jakubowicz
  Joanna Fierla-Jakubowicz
  Manager, EY

  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Rachunkowość) oraz studiów doktoranckich w SGH.
  Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie oraz doświadczenie wewnętrzne zdobyte w wiodących firmach z sektora finansowego, obejmujące duże projekty transformacyjne i regulacyjne.

  Specjalizuje się w obszarze polityki wynagrodzeń, opracowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń zmiennych, programów motywacyjnych i świadczeń. Wspiera klientów w zakresie dobrych praktyk i benchmarków rynkowych, efektywności, zgodności z regulacjami, w tym sektorowymi. 

  Kieruje projektami doradczymi w zakresie kształtowania i stosowania polityki wynagrodzeń osób o kluczowym wpływie na profil ryzyka oraz polityki i oceny odpowiedniości. Wykładowca studiów podyplomowych w SGH, prowadzi gościnne wykłady m.in. Na studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.                                            

  Szkolenie - koszty szkolenia 450/550

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 450 zł + VAT/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 550 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.