Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dematerializacja i rozporządzenie prospektowe | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dematerializacja i rozporządzenie prospektowe

Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dematerializacja i rozporządzenie prospektowe
11.09.2019
-

Szkolenie skierowane jest do pracowników Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), którzy zostali wyznaczeni jako koordynatorzy lub product managerowie procesu oferowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych, koordynatorzy współpracy z agentami emisji, sponsorami emisji i pośrednikami wykupu certyfikatów inwestycyjnych, a także działów nadzoru wewnętrznego, zapewnienia zgodności z prawem i działów prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. poz. 2243), 21 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.

Dla towarzystw funduszy inwestycyjnych powyższe zmiany oznaczają konieczność wypracowania dobrych schematów współpracy z podmiotami pełniącymi funkcję agenta emisji w obszarach rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, a także przygotowywania dokumentów ofertowych i informacyjnych. Ponadto każda oferta nabycia certyfikatów inwestycyjnych niepublicznego funduszu inwestycyjnego będzie stanowiła ofertę publiczną, za wyjątkiem tej, która będzie miała tylko jednego nabywcę. Nie oznacza to konieczności sporządzenia prospektu według nowych przepisów dla każdego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, tym niemniej warto przeprowadzić analizę dokumentacji w sektorze publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych z punktu widzenia nowych wymogów dokumentacyjnych i licencyjnych.

Szkolenie będzie miało na celu wyposażenie uczestników w kompleksową wiedzę dotyczącą nowych zasad oferowania i prospektowych, uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną także w krótki schemat wskazujący na najważniejsze w sporządzaniu dokumentów prospektowych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Program
 1. Geneza zmian przepisów
 2. Obowiązkowa dematerializacja niepublicznych obligacji – podstawowe założenia ustawowe
 3. Nowe rozporządzenie prospektowe – główne założenia
 4. Ogólne zasady nowego prospektu – w jakim zakresie stosują się do funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
 5. Agent emisji, sponsor emisji, pośrednik wykupu – charakterystyka nowych ról dostawców usług dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
 6. Regulamin KDPW, zasady rejestracji papierów wartościowych, umowa o uczestnictwo, zasady uczestnictwa.
 7. Wypracowanie podstawowych schematów świadczenia usług inwestorom funduszy inwestycyjnych zamkniętych na podstawie nowych przepisów.
 8. Dyskusja.

  Wojciech Kapica

  Wojciech Kapica
  Wojciech Kapica

  Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Szef praktyki bankowo-finansowej w jednej z polskich kancelarii.

  Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku.

  Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym a także w postępowaniach karnych.

  Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 550 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 650 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić przed szkoleniem przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: Szkolenie „Nowe obowiązki dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych - dematerializacja i rozporządzenie prospektowe” 11 września 2019 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

   

  Warunki uczestnictwa

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 31 sierpnia 2019r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 31 sierpnia 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.