Praktyczne skutki zmiany zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Praktyczne skutki zmiany zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Praktyczne skutki zmiany zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych
17.02.2021
-

Szkolenie odbędzie się w formie online przy wykorzystaniu systemu e-learningowego IZFiA. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. 

Z początkiem 2021 r. w życie weszły nowe przepisy dotyczące szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Przepisy wprowadzają istotną zmianę podejścia do wyceny instrumentów w sposób, który ma je zbliżyć do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w obszarze ustalania wartości godziwej. Nowe regulacje mają na celu uwypuklić przy wycenie instrumentów dłużnych parametry rynkowe, takie jak  ocena sytuacji emitenta i ryzyka z nim związane kosztem ograniczenia stosowania metody wyceny według skorygowanej ceny nabycia. Zmiana podejścia do wyceny dotyczyć będzie w szczególności aktywów, które nie są notowane na aktywnym rynku oraz aktywów, które mimo obrotu na rynku zorganizowanym, nie spełnią regulacyjnych kryteriów aktywnego rynku.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i ma na celu przedstawienie różnych perspektyw praktycznych związanych z wdrożeniem nowych wymogów rozporządzania z uwzględnieniem konkretnych przypadków. Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników TFI odpowiedzialnych za obszar wycen aktywów funduszy inwestycyjnych, a także obszar księgowości i operacji funduszy, a także podmiotów współpracujących w tym obszarze z TFI tj. pracowników depozytariusza i podmiotów wykonujących wycenę na zlecenie.

Efektem szkolenia będzie pozyskanie przez Uczestników wiedzy w zakresie pragmatycznych aspektów pozwalających na optymalne wykorzystanie (6-miesięcznego) okresu na dostosowanie rachunkowości funduszy do nowych regulacji – przy jednoczesnym uwzględnieniu opinii interesariuszy takich jak przedstawiciele depozytariusza i firm zewnętrznych oferujących specjalistyczną wycenę aktywów.

Szkolenie odbędzie się przy współpracy z Kancelarią KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy oraz firmą Antares.

Program

Część 1. Kontekst prawny

 1. Przegląd najważniejszych zmian regulacyjnych.
 2. Wpływ na działalność poszczególnych jednostek TFI
 3. Strategie i harmonogram dostosowania.

Część 2 Warsztaty przeprowadzenia wyceny aktywów

 1. Stan dotychczasowy i jego konsekwencje
 2. Uzasadnienie zmian.
 3. Zmiany w wycenie aktywów właścicielskich.
 4. Praktyczne konsekwencje w wycenie aktywów dłużnych.
 5. Podsumowanie.

Część 3 Perspektywa depozytariusza

 1. Zmiany – ewolucja czy rewolucja?
 2. Wyzwania w praktyce wyceny
 3. Możliwe rozwiązania do zastosowania w wycenie
 4. Podsumowanie
   

  Michał Karwasiński

  Michał Karwasiński
  Michał Karwasiński
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.

  Jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Mecenas Karwasiński jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

  Jakub Szpringer

  Jakub Szpringer
  Jakub Szpringer
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.
  Radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  Michał Szemraj, CFA

  Michał Szemraj, CFA
  Michał Szemraj, CFA
  Dyrektor Biura Sektora Funduszy, Bank Pekao SA

  Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów MBA Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University.

  Pełni funkcję Dyrektora Biura Sektora Funduszy w Banku Pekao SA.

  W latach 1999-2007 pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora Departamentu Powierniczego w Banku BPH oraz w Banku Creditanstalt SA i był odpowiedzialny za relacje z krajowymi instytucjami finansowymi takimi jak fundusze emery­talne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, nadzorował operacje powiernicze, jak również odpowiadał za wykonywanie funkcji depozytariusza.

  Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego.  Jest członkiem CFA Institute z tytułem Chartered Financial Analyst (CFA).

  dr Marcin Lewandowski

  dr Marcin Lewandowski
  dr Marcin Lewandowski
  Prezes Zarządu Antares Corporate Finance Sp. z o.o.

  Od 25 lat czynnie związany z doradztwem gospodarczym. Specjalista w  zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego, wyceny wartości aktywów (w tym wyceny technologii) oraz pozyskiwania finansowania. Czynny Anioł Biznesu i członek rad nadzorczych. W ramach Antares Corporate Finance Sp. z o.o. od kilkunastu lat realizuje projekty wyceny wartości różnorodnych aktywów dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

  Uzyskał doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z tematyki fuzji i przejęć przedsiębiorstw, autor publikacji w tym zakresie.

  W przeszłości pracownik renomowanych firm doradczych oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w ramach Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Wykładowca licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu finansów przedsiębiorstw, restrukturyzacji kapitałowej, fuzji i przejęć oraz wyceny i zarządzania wartością.

  Szkolenie - koszty szkolenia 450/550

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 450 zł + VAT/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 550 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.