Przygotowanie TFI do procesu BION - wybrane aspekty - jak „poprawić” ocenę BION | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Przygotowanie TFI do procesu BION - wybrane aspekty - jak „poprawić” ocenę BION

Przygotowanie TFI do procesu BION - wybrane aspekty - jak „poprawić” ocenę BION
28.10.2020
-

Od blisko dekady działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych podlega analizie Komisji Nadzoru Finansowego m.in. w ramach procesu Badania i Oceny Nadzorczej. Proces ten od przełomu 2019/2020 r. realizowany jest w oparciu o nową „Metodykę badania i oceny nadzorczej towarzystw funduszy inwestycyjnych” zakładającą rozwój narzędzi i warsztatu analitycznego procesu BION. Jednocześnie sama ocena BION nabiera coraz większego znaczenia dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, stanowiąc nie tylko istotny komponent w polityce dywidendowej TFI, ale także wskazując na miejsce danego TFI na nadzorczej mapie ryzyka, co warunkuje dalej idące działania nadzorcze ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie najważniejszych praktycznych aspektów przeprowadzania procesu BION zgodnie z aktualną metodologią, zwrócenia uwagi na typowe uwarunkowania obniżające ocenę BION, a także omówienie praktycznych możliwości ich zmiany oraz strategii działania TFI mających na celu uzyskanie możliwie wysokich ocen BION związanych z poszczególnymi obszarami działalności TFI.

 

Efektem szkolenia będzie pozyskanie przez Uczestników wiedzy w zakresie praktycznych możliwości dostosowania szeroko rozumianej działalności TFI do oczekiwań nadzorczych, a tym samym poprawy i uzyskania możliwe korzystnej oceny BION.

Szkolenie dedykowane jest dla Członków Zarządów TFI, Członków Rad Nadzorczych TFI, a także specjalistów zatrudnionych w TFI w obszarach związanych z systemem kontroli wewnętrznej.

Narzędzie: system e-learningowy IZFiA (nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania).

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Kancelarią KSZ Smart Legal Karwasiński Szpringer i Wspólnicy.

Program
 1. Podstawy procesu BION dla TFI i jego cele – z uwzględnieniem doświadczeń innych sektorów.
 2. Zarys metodologii BION dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
 3. Obszary i zdarzenia obniżające ocenę BION – w tym najczęstsze ustalenia KNF wpływające na obniżenie oceny.
 4. Praktyczne mechanizmy i działania pozwalające na podwyższenie oceny BION w poszczególnych obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:
  • Zarządzania i procesów korporacyjnych, w tym obsada organów TFI i ich funkcjonowanie oraz polityka kadrowa TFI.
  • Nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem
  • Możliwości dokapitalizowania TFI i spójność z planami sprzedażowymi
  • Prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszy – w tym zarządzania przekroczeniami limitów inwestycyjnych.
  • Systemu nadzoru nad pomiotami zewnętrznymi, którym TFI powierzyło wykonywanie czynności
  • Procesy wyceny – ze szczególnym uwzględnieniem wyceny funduszy sekurytyzacyjnych
  • Poprawa funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej
 5. Projekcje możliwego rozwoju procesu BION w przyszłości, z uwzględnieniem aneksu do metodologii BION z września 2020 r.

  Michał Karwasiński

  Michał Karwasiński
  Michał Karwasiński
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.

  Jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Mecenas Karwasiński jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

  Jakub Szpringer

  Jakub Szpringer
  Jakub Szpringer
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.
  Radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 350 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 400 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić przed szkoleniem przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: „Szkolenie BION" 28.10.2020 r. oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

   

  Warunki uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do 20 października 2020 r. włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń, rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 20 października 2020 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną, rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem, w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA.  Informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej, emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30 lub + 48 783 590 814.  Informacja w sprawie faktur Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 667 450 141.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.