Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych - część II | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych - część II

Raportowanie podatkowe (MDR, FATCA i CRS) TFI i funduszy – szkolenie dla zaawansowanych
23.07.2020
-

Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy niezbędnej do sprawnego i efektywnego stosowania przepisów podatkowych w zakresie informacji o schematach podatkowych (MDR) jak również w zakresie FATCA i CRS.

Wywiązanie się przez instytucje finansowe z coraz liczniejszych obowiązków informacyjnych stanowi duże wyzwanie biznesowe i organizacyjne. Podczas szkolenia podsumujemy najistotniejsze kwestie związane z raportowaniem FATCA / CRS oraz MDR, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz samych funduszy, a także przedstawimy już wprowadzone oraz oczekiwane zmiany w tym zakresie. Dodatkowo zaprezentujemy Państwu możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do raportowania FATCA / CRS.

Poznanie obowiązujących regulacji prawnych jest niezbędne dla prawidłowego wdrożenia i realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, a w konsekwencji pozwoli na uchronienie Państwa przed negatywnymi konsekwencjami, związanymi z zarzutem braku zachowania zgodności (compliance) z nowymi regulacjami.

 

MDR

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy dotyczące schematów podatkowych, określone w rozdziale 11a działu III Ordynacji podatkowej. Przepisy te od początku obowiązywania wzbudzają wiele kontrowersji wśród przedstawicieli instytucji finansowych, przede wszystkim względu na nieostre definicje, brak precyzyjnych wytycznych ze strony Ministerstwa Finansów oraz grożące dotkliwe sankcje karno – skarbowe i administracyjne. Jednocześnie, trwają prace zmierzające do nowelizacji tych przepisów oraz prace I Forum MDR, którego celem jest opracowywanie i przedstawianie Ministrowi opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie przepisów dotyczących MDR.

Ponad roczny okres obowiązywania nowych regulacji to dobry moment, aby przypomnieć podstawowe informacje związane z obowiązywaniem przepisów MDR oraz podsumować najistotniejsze praktyczne aspekty związane ze stosowaniem tych regulacji, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy oraz przyjrzeć się możliwym kierunkom ewolucji tych regulacji.

FATCA / CRS

Od 30 kwietnia 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, a tym samym na instytucje finansowe nałożono nowe obowiązki. Obowiązek raportowania objął udziały w prawach przysługujących osobie współuprawnionej z papieru wartościowego, umowy swapu, zabezpieczenia czy umowy renty. Nowelizacja wprowadziła też do ustawy pojęcie trustu, który będzie zobowiązany do stosowania procedur należytej staranności oraz identyfikacji rachunków raportowanych. Dodatkowo wprowadzono zmiany w zakresie prowadzenia postępowania dowodowego oraz rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań do składania oświadczeń o rezydencji podatkowej.

Podczas szkolenia podsumujemy najistotniejsze zmiany w zakresie raportowania FATCA / CRS oraz przypomnimy zasady raportowania. Dodatkowo przedstawimy narzędzia informatyczne do zarządzania raportowaniem FATCA / CRS, które mogą być wykorzystane w Państwa organizacji.

 

Szkolenie skierowane jest dla członków zarządów, pracowników działów finansowych,  głównych księgowych, pracowników departamentów podatkowych, prawnych, compliance, controllingu, nadzoru, a także radców prawnych TFI i funduszy.

Partnerem szkolenia jest Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Program

Szkolenie zostanie zrealizowane w trybie on-line i w związku z tym materiał będzie podzielony na dwie części i prezentowany podczas dwóch dni:

 • 16 lipca, czwartek, od 10 do 12:00 (szkolenie FATCA / CRS i prezentacja narzędzia)
 • 23 lipca, również czwartek, od 10:00 do 12:00 MDR.

 

 1. ​​​Powtórzenie podstaw dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR): cel wprowadzenia przepisów o raportowaniu schematów podatkowych, definicja schematu podatkowego
 2. Rzeczywistość prawna:
  • przepisy prawa dotyczące MDR (i planowana nowelizacja)
  • objaśnienia Ministra Finansów
  • „objaśnienia” Związku Banków Polskich
  • prace Forum MDR
  • podsumowanie 12 miesięcy stosowania przepisów MDR
 3. Szczegółowe omówienie poszczególnych cech rozpoznawczych schematów podatkowych w branży finansowej:
  • kryterium głównej korzyści (main benefit test, MBT)
  • ogólne cechy rozpoznawcze
  • szczególne cechy rozpoznawcze
  • inne szczególne („polskie”) cechy rozpoznawcze
 4. Różnice pomiędzy promotorem, korzystającym a wspomagającym schemat podatkowy
 5. Raportowanie FATCA / CRS przez TFI i fundusze:
  • rachunki finansowe
  • stosowanie zasad należytej staranności
  • najnowsze zmiany w przepisach
  • kontrole organów podatkowych
 6. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zarządzania raportowaniem FATCA / CRS

  Paweł Skorłutowski

  Paweł Skorłutowski
  Paweł Skorłutowski
  Starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, doradca podatkowy, radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte, Paweł pracował w innych znaczących firmach doradztwa podatkowego, zajmując się obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów. Posiada ponad dziesięć lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

  Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pośredników finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach podatkowych, takich jak przeprowadzenia przeglądów podatkowych dużych instytucji finansowych lub doradztwo przy restrukturyzacjach spółek.

  Dodatkowo Paweł prowadzi szkolenia podatkowe dla pracowników instytucji finansowych oraz podmiotów je zrzeszających (m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).

  Paweł doradza również w zakresie obowiązków skierowanych do polskich instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (FATCA, CRS, Euro-FATCA) oraz raportowaniem do STIR.

  Współautor komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.

  Alina Buwaj

  Alina Buwaj
  Alina Buwaj
  Senior konsultant, doradca podatkowy

  Alina jest prawnikiem i doradcą podatkowym. Zajmuje się świadczeniem bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz instytucji finansowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, WHT i MDR. Alina zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Ministerstwie Finansów, gdzie brała udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz odpowiedziami na zapytania podatników dotyczących FATCA & CRS.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 350 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 400 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić przed szkoleniem przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: „Raportowanie podatkowe, 16,23 lipca 2020 r.” oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

   

  Warunki uczestnictwa

   

  1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 10 lipca 2020 r. włącznie,
  2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
  3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 10 lipca 2020 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem,
  6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  8. informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej, emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814. 
  9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 33.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.