Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania

Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania
07.12.2020
-

Narzędzie: system e-learningowy IZFiA (nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania). Uczestnicy otrzymają link do szkolenia oraz instrukcję odpowiednio wcześniej.

Krótkie praktyczne omówienie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego z uwzględnieniem specyfiki TFI. Przyjrzymy się bliżej przede wszystkim ustalaniu beneficjenta rzeczywistego i problemowi zdalnego pozyskiwania klientów. Przedyskutujemy problemy praktyczne zgłoszone przez uczestników

Program

Podczas szkolenia zostaną omówione dwa główne zagadnienia oraz pytania nadesłane przez uczestników. Zachęcamy do zgłaszania pytań/interesujacych Państwa zagadnień pod adresem emadej@izfa.pl

 1. Zdalny on-boarding klienta – trudności i możliwe rozwiązania
 2. Ustalanie beneficjenta rzeczywistego

  Radosław Obczyński

  Radosław Obczyński
  Radosław Obczyński
  Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej mBank

  Dyrektor Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej mBanku, poprzednio Wicedyrektor w Departamencie Compliance mBanku. Wcześniej Kierownik Zespołu ds. Regulacji w Biurze PPP Departamentu Bezpieczeństwa Banku Pekao SA. Przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL.

  Były przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) – najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Współautor dwóch komentarzy do obecnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 350 zł/osoba
  • Instytucje nie należące do IZFiA – 400 zł/osoba

  Opłatę należy uiścić przed szkoleniem przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

  W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: „Szkolenie Środki bezpieczeństwa finansowego - praktyka stosowania" - 7 grudnia 2020 r. oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

   

  Warunki uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do 20 listopada 2020 r. włącznie. Liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń, rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 20 listopada 2020 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną, rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem, w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA.  informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej, emadej@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30 lub + 48 783 590 814.  informacja w sprawie faktur Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 667 450 141.

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.