Zmiany w prawie podatkowym na 2021 r. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zmiany w prawie podatkowym na 2021 r.

Zmiany w prawie podatkowym na 2021 r.
11.12.2020
-

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe lub podatkowe w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych oraz innych podmiotów z branży zarządzania aktywami (asset management).

Celem szkolenia będzie przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w prawie podatkowym, które mogą bezpośrednio lub pośrednio dotyczyć instytucji finansowych – towarzystw funduszy inwestycyjnych lub samych funduszy inwestycyjnych.

Forma seminaryjna (online) - prowadzący będą omawiać zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącym i czynnego udziału w szkoleniu. Prezentacja (w formie pdf) zostanie udostępniona uczestnikom szkolenia.

Narzędzie: system e-learningowy IZFiA (nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania). Uczestnicy otrzymają link do szkolenia oraz instrukcję odpowiednio wcześniej.

Seminarium z tematyki podatkowej jest organizowane we współpracy z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. i potrwa ok. 2h.

Program
 1. Pierwsze doświadczenia z nowego raportowania JPK_V7M przez instytucje finansowe
 2. Zmiany w prawie podatkowym na 2021 r.:
  1. opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych
  2. obowiązki spółek nieruchomościowych
  3. sporządzanie i realizowanie strategii podatkowej
  4. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (CIT à la Estonia)
  5. raje podatkowe a obowiązki z zakresu cen transferowych
  6. SLIM VAT

  Paweł Skorłutowski

  Paweł Skorłutowski
  Paweł Skorłutowski
  Starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, doradca podatkowy, radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do zespołu Deloitte, Paweł pracował w innych znaczących firmach doradztwa podatkowego, zajmując się obsługą podatkową polskich i zagranicznych podmiotów. Posiada ponad dziesięć lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

  Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, pośredników finansowych oraz funduszy inwestycyjnych. Brał udział w licznych projektach podatkowych, takich jak przeprowadzenia przeglądów podatkowych dużych instytucji finansowych lub doradztwo przy restrukturyzacjach spółek.

  Dodatkowo Paweł prowadzi szkolenia podatkowe dla pracowników instytucji finansowych oraz podmiotów je zrzeszających (m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce lub Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).

  Paweł doradza również w zakresie obowiązków skierowanych do polskich instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (FATCA, CRS, Euro-FATCA) oraz raportowaniem do STIR.

  Współautor komentarza do podatku dochodowego od osób prawnych.

  Alina Buwaj

  Alina Buwaj
  Alina Buwaj
  Senior konsultant, doradca podatkowy

  Alina jest prawnikiem i doradcą podatkowym. Zajmuje się świadczeniem bieżącego doradztwa podatkowego na rzecz instytucji finansowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, WHT i MDR. Alina zdobywała doświadczenie zawodowe m.in. w Ministerstwie Finansów, gdzie brała udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz odpowiedziami na zapytania podatników dotyczących FATCA & CRS.

  Szkolenie jest bezpłatne dla TFI i AT zrzeszonych w IZFiA.

  Pozostałe osoby w celu rejestracji prosimy o kontakt pod adresem emadej@izfa.pl 

  Warunki uczestnictwa

  • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 4 grudnia 2020 r. włącznie,
  • liczba miejsc jest ograniczona, pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń,
  • rezygnacja z udziału w szkoleniu po 4 grudnia 2020 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
  • w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
  • rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 5 dni przed szkoleniem,
  • w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
  • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
  • informacja w sprawach rejestracji: Ewa Madej, emadej@izfa.pl lub + 48 783 590 814.
  • Informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 667 450 141

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.