Szkolenie online "Zmiany w zakresie technologii ICT czekające podmioty finansowe objęte DORA" | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online "Zmiany w zakresie technologii ICT czekające podmioty finansowe objęte DORA"

Szkolenie online "Zmiany w zakresie technologii ICT czekające podmioty finansowe objęte DORA" - 27 września 2023 r.

Szkolenie online "Zmiany w zakresie technologii ICT czekające podmioty finansowe objęte DORA" - 27 września 2023 r.

Szkolenie online "Zmiany w zakresie technologii ICT czekające podmioty finansowe objęte DORA" - 27 września 2023 r.
27.09.2023
-

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać zmiany jakie wymusi wejście w życie „Digital Operational Resilience Act (DORA)  w Państwa organizacjach. DORA rozszerza obowiązki instytucji finansowych w stosunku od obecnych regulacji (np. Rekomendacje KNF). Ważnym jest wczesne rozpoczęcie prac przygotowawczych przed wejściem w życie nowych przepisów, gdyż dla wielu podmiotów może to być proces czasochłonny.  Podczas spotkania, które odbędzie się 27 września omówimy nowe obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem, spoczywające na podmiotach działających w sektorze finansowym lub dostarczających usługi ICT dla instytucji finansowych. Wskażemy przykłady konkretnych działań jakie należy podjąć, aby zapewnić zgodność z DORA. Odpowiemy także na najczęściej pojawiające się pytania. Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się bezpieczeństwem oraz compliance’m oraz dla osób nadzorujących te służby.

Program
 1. Jakie działania wynikają z DORA w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych mające zastosowanie do podmiotów finansowych?
 2. Co DORA wymaga od umów zawartych między zewnętrznymi dostawcami usług ICT a podmiotami finansowymi?
 3. Jakie działania podmioty finansowe są zobowiązane podejmować w ramach nadzoru nad kluczowymi zewnętrznymi dostawcami usług ICT świadczącymi usługi na ich rzecz.
 4. Zasady nadzoru i egzekwowania przepisów przez właściwe organy w odniesieniu do wszystkich kwestii objętych DORA.

  Justyna Postępska (Czekaj)

  Justyna Postępska (Czekaj)
  Justyna Postępska (Czekaj)

  Radca prawny. Uznany ekspert compliance. Wykładowca przedmiotu compliance na studiach podyplomowych FinTech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w compliance, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, PSD/PSDII, AIFMD, CRR/CRD, IFR/IFD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem dla instytucji finansowych: banków, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz instytucji płatniczych; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzytelności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych z indeksu WIG20.

  Od 10 lat w ramach JustComply zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych (KNF, UOKiK, GIIF) oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony regulatorów.

  Wiesław Krawczyński

  Wiesław Krawczyński
  Wiesław Krawczyński
  Ekspert ds. bezpieczeństwa IT, Audytel SA

  Szef zespołu Bezpieczeństwa IT w Audytel S.A. Doświadczony ekspert w zakresie usług zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Specjalizuje się w zagadnieniach infrastruktury klucza publicznego oraz bezpieczeństwa związanego z podpisem elektronicznym. Od kilkunastu lat posiada certyfikat audytora Systemu Zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001.  Pracował w projektach między innymi dla Komendy Głównej Policji, IMGW, PFRON, Straży Granicznej, Polskich Sieci Energetycznych, Allianz, BGK, Sharp Polska, a także wielu mniejszych podmiotów publicznych oraz prywatnych. 

  Agnieszka Rucińska

  Agnieszka Rucińska
  Agnieszka Rucińska
  Konsultant ds.. bezpieczeństwa informacji, Audytel SA

  Konsultant ds. bezpieczeństwa informacji w Audytel S.A. Ekspertka w dziedzinie wdrożeń systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jej głównym obszarem specjalizacji jest zarządzanie procesami związanymi z audytem i kontrolą funkcjonalną, bezpieczeństwo danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem.

  Od dziesięciu lat posiada certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001.  Pracowała w projektach informatycznych dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych i korporacji finansowych, a także podmiotów prywatnych.

  Potwierdzeniem jej umiejętności są zdobyte certyfikaty: ISO 27001 Audytor, Prince2 Foundation.

  Zarządzanie ryzkiem w systemach bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO/IEC 27005:2018, Trener – konsultant w biznesie grupy SET

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.

  Szkolenie online "Zmiany w zakresie technologii ICT czekające podmioty finansowe objęte DORA"

  Formularz zgłoszeniowy

  CAPTCHA