Szkolenie - Zmiany w ustawach o rynku finansowym i ich implikacje dla TFI | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie - Zmiany w ustawach o rynku finansowym i ich implikacje dla TFI

Zmiany w ustawach o rynku finansowym i ich implikacje dla TFI

Zmiany w ustawach o rynku finansowym i ich implikacje dla TFI

logo
07.03.2023
-

Formuła

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.

Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

Opis

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w nowe zasady funkcjonowania instytucji rynku finansowego podyktowane projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na rynku (UD235). Zmiany motywowane wzmocnieniem kompetencji organu nadzoru mają także bezpośredni wpływ na działalność sektora TFI, funduszy inwestycyjnych i firm inwestycyjnych.

Wśród kluczowych zagadnień poruszone zostanie m.in. ograniczenie podmiotowe powierzania zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych, wymiary kar pieniężnych, outsourcing, czy ograniczenia w zakresie zarządzania AFI. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w specyfikę zmian dotyczącą FIZów, w tym możliwość łączenia, czy nabywania nieruchomości. Przedmiotem dyskusji będą także pozostałe kluczowe zmiany w sektorze kapitałowym, w tym eliminacja goldplatingu, wprowadzenie definicji obligacji transformacyjnych czy przekształcenie koncepcji funduszu portfelowego (ETF).

Program

AGENDA:

 • Kluczowe zmiany dla TFI i firm inwestycyjnych
 • Wprowadzenie do zmian w Funduszach inwestycyjnych zamkniętych
 • Inne zmiany istotne dla rynku kapitałowego
 • Nowe i zmienione instrumenty finansowe w projekcie regulacji

  Łukasz Łyczko

  Łukasz Łyczko
  Łukasz Łyczko
  Radca prawny, Senior Manager w PwC Legal

  Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz usług płatniczych. Doradzał wielu instytucjom kredytowym oraz finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG m.in dla Estonian Private Equity & Venture Capital Association oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego.  

  Weronika Wojturska

  Weronika Wojturska
  Weronika Wojturska
  Associate, PwC Legal, wykładowczyni i kierowniczka projektów badawczych na Uniwersytecie Warszawskim

  Weronika specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym z obszaru ESG, FinTech, InsurTech, w tym outsourcingu, w szczególności w usługach chmury obliczeniowej, według standardu Wytycznych EBA oraz Komunikatu chmurowego UKNF. Autorka komentarza do Prawa rynków kapitałowych w zakresie outsourcingu firm inwestycyjnych oraz publikacji Outsourcing w technologii cloud computing w działalności krajowych zakładów ubezpieczeń. Jako ekspertka powołana przy grupach roboczych Związku Banków Polskich i Izby Domów Maklerskich jest współautorką wyjaśnień interpretacyjnych z zakresu Taksonomii UE oraz zmian do MIFID II. Wielokrotna laureatka stypendiów i programów grantowych Ministerstwa Edukacji i Nauki („Diamentowy Grant”, „Najlepsi z najlepszych!”) dla wybitnie uzdolnionych młodych naukowców.

  Aleksander Wasiak

  Aleksander Wasiak
  Aleksander Wasiak
  Senior Associate, PwC Legal, aplikant radcowski

  Aleksander specjalizuje się w obsłudze prawnej dostawców usług płatniczych (PSD2), w zagadnieniach związanych z AML/CFT oraz szeroko pojętym compliance. Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF. Pracował nad wieloma innowacyjnymi projektami z zakresu tematyki FinTech. Przy współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwers publikuje komentarze oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa finansowego. Zawodowo związany był m.in. z jednym z największych domów maklerskich w Polsce. Absolwent prawa oraz europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 

  Koszty szkolenia:

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA - 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552

   Zgłoszenie i udział

  Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawnienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Informacja w sprawach szkoleń: Ewa Madej, emadej@izfa.pl, + 48 783 590 814.
  Informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska, sklosowicz-jechowska@izfa.pl, +48 667 450 141

  Certyfikaty IZFiA

  Uczestnictwo w szkoleniu udokumentowane zostanie certyfikatem, z wyszczególnieniem czasu trwania szkolenia, w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów. Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie pdf.