Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", 11 kwietnia 2024 r. (czwartek); 10:00 – 12:00 | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?", 11 kwietnia 2024 r. (czwartek); 10:00 – 12:00

w logo UE wpisany akt DORA
11.04.2024
-

REJESTRACJA NA SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Kontakt: emadej@izfa.pl 

Szkolenie online: „DORA w TFI. Jak się przygotować do nowych wymogów?".

Data

11 kwietnia 2024 r. (czwartek); 10:00 – 12:00

Opis

Szkolenie jest realizowane we współpracy z Kancelarią prawną:

 

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 17 stycznia 2025 r. Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (ang. Digital Operational Resilience Act, „DORA”), towarzystwa funduszy inwestycyjnych zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do wymogów wynikających z DORA. Niezależnie od realizacji obowiązku dostosowania do wymogów związanych z DORA, TFI powinny być również zdolne do wykazania przed organem nadzoru wdrożenia odpowiednich w tym celu rozwiązań i regulacji.

Eksperci z Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna, posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze regulacyjnej towarzystw funduszy inwestycyjnych, przybliżą uczestnikom praktyczne aspekty związane z obowiązkiem wdrożenia wymogów DORA. Podczas szkolenia prowadzący skupią się na omówieniu najważniejszych wymogów Rozporządzenia DORA oraz omówią w jaki sposób należy wdrożyć te wymogi w działalności TFI.

Program

Eksperci odpowiedzą m.in. na następujące pytania:

 • czy każde TFI zobowiązane jest do wdrożenia DORA?
 • gdzie w strukturze organizacyjnej TFI umieścić obszar cyberbezpieczeństwa?
 • jak podejść do identyfikacji zasobów ICT w TFI?
 • w jaki sposób TFI może podejść do zarządzania ryzykiem ICT oraz zarządzania ryzykiem dostawców usług ICT?
 • czym jest łańcuch dostawców usług ICT i dlaczego nie należy utożsamiać go z outsourcingiem?
 • jak wdrożyć DORA na poziomie regulacji wewnętrznych?

  Tomasz Kamiński

  mężczyzna w stroju biznesowym
  Tomasz Kamiński
  Wspólnik i Adwokat w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

  Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego.

  Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, niezbędnych do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

  Ukończył  z  wyróżnieniem  studia  na  Wydziale  Prawa i Administracji  Uniwersytetu  Warszawskiego Jest również  absolwentem  Szkoły  Prawa  Brytyjskiego  (the  British  Law  Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

  Rekomendacje: Tomasz Kamiński w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita 2023 jest indywidualnie rekomendowany w kategorii private equity oraz w Rankingu The Legal 500 EMEA 2023 rekomendowany w kategorii Capital Markets.

  Mariusz Biały

  mężczyzna w stroju biznesowym
  Mariusz Biały
  Counsel w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

  Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i finansowym.

  Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii  zdobywał  doświadczenie  w  największych  instytucjach  finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Istotny obszar jego specjalizacji stanowi problematyka produktów emerytalnych (w  tym:  IKE,  IKZE,  PPE  oraz  PPK),  jak  również  zagadnienia związane  z problematyką MiFID II, AML oraz ochroną danych osobowych.Uczestniczył w projektach o charakterze doradczym, jak również związanych z utworzeniem PPE lub rejestracją zmian dotyczących tych programów, obejmujących m.in. PPE prowadzone przez pracodawców należących do polskich i zagranicznych grup kapitałowych.

  Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania  Projektami  zakończył  obroną  pracy  dyplomowej z wynikiem celującym. Jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadził badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

  Reprezentował Kancelarię w trakcie koordynowanych przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych dotyczących działalności instytucji finansowych oraz oferowanych przez te podmioty produktów i usług (związanych m.in.
  z implementacją MiFID II

  Rekomendacje:  Mariusz Biały w Rankingu The Legal 500 EMEA 2023 jest rekomendowany w kategorii Investment Funds.

  Nikola Jadwiszczak-Niedbałka

  młoda kobieta w stroju biznesowym
  Nikola Jadwiszczak-Niedbałka
  Radca Prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

  Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in - house lawyer w spółce kapitałowej.

  W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz  spółek w  restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również 
  w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

  Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę 
  w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

  Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.
   

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.