Praktycznie o DORA | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Praktycznie o DORA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
05.04.2023
-

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.

Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

Opis:

Eksperci PwC Legal wprowadzą uczestników w praktyczne ujęcie nowego standardu w obszarze ICT zaprojektowanego według nowego Rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (ang. Digital Operational Resilience Act). Akt ten ma na celu zwiększenie poziomu cyberodporności w sektorze finansowym i będzie dotyczył instytucji finansowych oraz zakwalifikowanych dostawców produktów i usług ICT. Podejmując dyskusję nad głównymi zagadnieniami, jakie adresuje Rozporządzenie DORA, eksperci poruszą w formie case studies prawnych i techniczno-organizacyjnych kwestie m.in. ram zarządzania ryzykiem, zgłaszania incydentów związanych z ICT, testów odporności, ustanowienie minimalnego standardu klauzul umownych, udostępnianie informacji o zagrożeniach czy zarządzanie ryzykiem stron trzecich.

Program

Szkolenia „Praktycznie o DORA”, 5 kwietnia 2023 r.; godz. 13:00

W programie poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do zakresu nowych ram ICT i obszarów kontrolnych
 • case study prawne
 • case study organizacyjno – techniczne
 • jak przygotować się do wdrożenia

 

  Łukasz Łyczko

  Łukasz Łyczko
  Łukasz Łyczko
  Radca prawny, Senior Manager w PwC Legal

  Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz usług płatniczych. Doradzał wielu instytucjom kredytowym oraz finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG m.in dla Estonian Private Equity & Venture Capital Association oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego.  

  Mateusz Górnisiewicz

  Mateusz Górnisiewicz
  Mateusz Górnisiewicz
  Senior Manager, PwC Polska

  Mateusz jest managerem w zespole Risk Assurance Compliance and Analytics. posiadającym 16-letnie doświadczenie w obszarze IT, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, szczególności w sektorze finansowym. Zdobywał doświadczenie zawodowe podczas pracy dla firm informatycznych i doradczych w Australii, Arabii Saudyjskiej, jak również w Polsce w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa) i Związku Banków Polskich. Główny autor „Rekomendacji D KNF dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego”, były członek grup roboczych przy Europejskim Banku Centralnym i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego. Współtwórca Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, inicjator i lider opracowania standardu Polish API (zasad wymiany danych na potrzeby świadczenia innowacyjnych usług płatniczych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2). Współautor podręczników akademickich, publikacji i poradników w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, wykładowca na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej

  Szymon Grabski

  Szymon Grabski
  Szymon Grabski
  Senior Manager, PwC Polska

  Szymon jest starszym menedżerem w zespole Cybersecurity w PwC Polska. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych oraz zarządzania ryzykiem. Wiedzę i doświadczenie w obszarze technologii łączy ze znajomością zagadnień prawnych. Współpracuje głównie z firmami z sektora usług finansowych. Doradza w kwestiach dotyczących środowiska kontroli wewnętrznej IT i bezpieczeństwa systemów, jak również w zakresie oceny ich zgodności z regulacjami i najlepszymi praktykami, w szczególności RODO, NIS, DORA oraz wytyczne EBA i KNF. Szymon jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, zaś jego doświadczenie poparte jest licznymi certyfikatami - m.in. CISA, CISSP, CCSP, CIPT.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Certyfikaty IZFiA

  Uczestnictwo w szkoleniu udokumentowane zostanie certyfikatem, z wyszczególnieniem czasu trwania szkolenia, w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów. Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie pdf.