Szkolenie online „Alternatywne formuły zarządzania aktywami – aktualny krajobraz prawny” | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online „Alternatywne formuły zarządzania aktywami – aktualny krajobraz prawny”

Szkolenie online „Alternatywne formuły zarządzania aktywami – aktualny krajobraz prawny”
06.09.2023
-
Lokalizacja
Toruń

Szkolenie skierowane jest do wyższej kadry menadżerskiej towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz specjalistów z obszaru produktowego, kontroli wewnętrznej, relacji z klientami oraz zarządzania strategicznego.

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych i regulacyjnych uwarunkowań prowadzenia działalności w obszarach zarządzania aktywami (lub obszarach pokrewnych) przez podmioty inne niż towarzystwa funduszy inwestycyjnych i firmy inwestycyjne – w szczególności przez alternatywne spółki inwestycyjne oraz nowy typ osoby prawnej w polskiej przestrzeni prawnej jakim jest Fundacja Rodzinna. Omówione zostaną zarówno zalety – w tym ewentualne przewagi konkurencyjne - jak i wady oraz ograniczenia prowadzenia działalności w alternatywnych formułach zarzadzania aktywami, jak również możliwości transformacji i przeniesienia aktywów z funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego do alternatywnych form inwestycyjnych. Ponadto, przedstawione zostaną wybrane najnowsze zmiany w krajobrazie regulacyjnym alternatywnych spółek inwestycyjnych, a także podatkowe uwarunkowania wnoszenia aktywów do tych podmiotów oraz wykorzystania Fundacji Rodzinnej jako dogodnego narzędzia sukcesji biznesowej. Wreszcie zarysowane zostaną prawno-karne aspekty prowadzenia działalności na rynku zarządzania aktywami – w tym w szczególności niewyrażone wprost w przepisach ustaw regulujących zarządzanie aktywami przesłanki odpowiedzialności karnej związanej z przestępstwami stypizowanymi w sektorowych ustawach finansowych.

Program
 1. Alternatywne Spółki Inwestycyjne
  1. Założenia konstrukcyjne – ZASI/ ASI wewnętrzne / ASI zewnętrzne
  2. Prowadzenie polityki inwestycyjnej – różnice i szanse
  3. Oferowanie tytułów uczestnictwa ASI
  4. Przenoszenie aktywów i konstrukcje wielopoziomowe
  5. Co zmienia „Warzywniak”
 2. Fundacja rodzinna – nowy wehikuł na rynku polskim
  1. Założenia konstrukcyjne
  2. Fundacja rodzinna vs tzw. fundusz dedykowany (FIZ)
  3. Pierwsze doświadczenia w postępowaniach rejestrowych
  4. Czy fundacja rodzinna może być konstrukcją komplementarną wobec FIZ
 3. Uwarunkowania podatkowe.
 4. Zagadnienia prawnokarne – toolkit w obrębie postępowania w zakresie odpowiedzialności karnej na rynku kapitałowym – w tym odpowiedzialność karna członków organów i pracowników TFI

  Michał Karwasiński

  Michał Karwasiński
  Michał Karwasiński
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.

  Jest radcą prawnym, posiadającym kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynku finansowego, w tym doradztwa regulacyjnego i zarządzania ryzykiem. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Karierę zawodową rozpoczynał w UKNF, gdzie przez 3 lata pracował jako prawnik i analityk finansowy w Pionie Nadzoru Rynku Kapitałowego, na następnie współpracował z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze instytucji finansowych, gdzie przez przeszło 8 lat budował kompetencje obsługi rynku usług maklerskich, zarządzania aktywami oraz nowych technologii. Ponadto przez ponad 3 lata pracował na stanowisku Risk Managera w jednym z bankowych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zdobywając praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem. Mecenas Karwasiński jest absolwentem finansów na Wydziale Zarządzania UW oraz prawa na WPiA UW. Ukończył ponadto studia doktoranckie na WPiA UW oraz roczny kurs prawa amerykańskiego w Center for American Law Studies, współorganizowany przez University of Florida. Kompetencje menadżerskie miał okazję zdobywać także w Management Centre Innsbruck w Austrii, gdzie studiował jako stypendysta programu Erazmus. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe.

  Jakub Szpringer

  Jakub Szpringer
  Jakub Szpringer
  Radca prawny, Partner, Karwasiński Szpringer i Wspólnicy sp.j.
  Radca prawny, którego praktyka obejmuje doradztwo w zakresie regulacji rynku finansowego, transakcji kapitałowych oraz projektów IT. Założyciel i wspólnik KSZ Smart Legal – innowacyjnej kancelarii prawnej wspierającej instytucje finansowe w regulacyjnym procesie transformacji cyfrowej. Przed założeniem KSZ Smart Legal doskonalił swoje umiejętności między innymi jako wspólnik w kancelarii specjalizującej się obsłudze branży finansowej oraz jako dyrektor działu prawnego w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie doradztwie regulacyjnym w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się także w procesach emisji papierów wartościowych oraz transakcjach typu venture capital. Pomaga również start-upom tworząc dla nich zaplecza prawne w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć na rynku finansowym oraz technologicznym. Jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Posiada także licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

  Michał Leconte

  Michał Leconte
  Michał Leconte
  Radca prawny, doradca podatkowy

  Michał jest doradcą podatkowym i radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym, zarządzaniu ryzykiem podatkowym i postępowaniach podatkowych.

  W swojej działalności Michał skupia się na doradztwie podatkowym, zarówno strategicznym, jak i bieżącym dla szerokiego portfela klientów z sektorów nowoczesnych technologii (IT oraz GameDev), rynków finansowych oraz branży deweloperskiej. Wieloletnie doświadczenie Michała w doradztwie podatkowym pozwala mu na zapewnieniu wsparcia uwzględniającego potrzeby swoich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności prawidłowego zarządzania ryzykiem podatkowym w środowisku stale zmieniających się regulacji prawa podatkowego i wzrostu wymogów compliance.

  Michał zdobywał doświadczenie w największych spółkach doradztwa podatkowego, specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie CIT, VAT i międzynarodowych regulacji prawa podatkowego. Ponadto, Michał przez kilka lat pracował jako menadżer ds. podatków w dużej firmie z sektora paliwowego, zdobywając doświadczenie w procesach zarządzania funkcjami podatkowymi, uczestnicząc w procesie tworzenia prawa podatkowego oraz w międzynarodowych projektach restrukturyzacyjnych.

  Michał jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego (nr wpisu 12092). Poza bezpośrednim doradztwem na rzecz swoich klientów prowadzi także liczne zajęcia i wykłady w tym dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz jest autorem publikacji poruszających tematykę podatkową (w tym współautorem Komentarza do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

  Michał Szałas

  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Michał Szałas
  Of-counsel w KSZ Smart Legal

  Michał Szałas – of-counsel w KSZ Smart Legal -  adwokat specjalizujący się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, odpowiedzialności karnej członków zarządu oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Były prokurator w Wydziale do spraw Gospodarczych w jednej z Prokuratur Okręgowych, gdzie pełnił funkcję koordynatora ds. przestępstw na rynku finansowym oraz z zawiadomienia KNF. Bezpośrednio prowadził lub nadzorował kilkadziesiąt poważnych śledztw z zakresu przestępczości gospodarczej, w tym m.in. dotyczących przestępstw skarbowe, prania pieniędzy, działania na szkodę spółki, oszustw inwestycyjnych czy emisji obligacji korporacyjnych. Zna i rozumie regulacje rynku finansowego. Doradza również w obszarze AML, w tym w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz realizacji obowiązku szkoleniowego.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.

  Szkolenie online „Alternatywne formuły zarządzania aktywami – aktualny krajobraz prawny”

  Formularz zgłoszeniowy

  CAPTCHA