Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli” | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”

Szkolenie online: „Uwzględnianie czynników ESG w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych - aspekty praktyczne, stanowiące główne obszary weryfikacji przez organ nadzoru podczas kontroli”
21.11.2023
-

Formuła:

Szkolenie odbędzie się w formie online. Zapisani uczestnicy otrzymają link do logowania się do pokoju szkoleń. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania, jak również hasła dostępu. Z sytemu można korzystać poprzez przeglądarkę internetową.

Ze względu na wzmożone zabezpieczenia systemowe w instytucjach finansowych link do szkolenia może być blokowany. Zalecamy korzystanie z sieci domowych, z wyłączonym VPN.

Opis:

REJESTRACJA NA TO SZKOLENIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Kontakt: emdej@izfa.pl 

Rynek funduszy inwestycyjnych od wielu miesięcy mierzy się z wymogami w zakresie ESG. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ESG, czynią ekspansję w całej branży zarządzania aktywami.

Po poziomie 1 SFDR, który wszedł w życie w marcu 2021 r. i obejmował m.in. klasyfikację produktów finansowych do odrębnych kategorii na podstawie ich inwestycji i twierdzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju, nadszedł czas na poziom 2 SFDR, który obowiązuje od 1 stycznia br. i nakłada  zaostrzone wymogi sprawozdawcze dla funduszy sklasyfikowanych w zakresie ESG.  W międzyczasie krajowy ustawodawca wypracował nowe regulacje wykonawcze do Ustawy o funduszach inwestycyjnych (…), których celem było zobowiązanie TFI do uwzględniania w swojej bieżącej działalności czynników zrównoważonego rozwoju i ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, oraz do informowania inwestorów i potencjalnych inwestorów o tych czynnikach i ryzykach. Ponadto rozporządzenie nałożyło na członków zarządu i rady nadzorczej oraz pracowników TFI obowiązek posiadania wiedzy, doświadczenia i kompetencji w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Powyższe sprawia, że na rynku funduszy inwestycyjnych wciąż panuje spore zamieszanie związane z realizacją obowiązków wdrożeniowych, zaś efekty tej realizacji cieszą się coraz większym zainteresowaniem organu nadzoru, bowiem podczas kontroli odbywających się w TFI, jednym z obszarów branych szczególnie pod lupę nadzorcy jest właśnie obszar ESG. Co więcej, KNF zapytuje rynek TFI o realizację obowiązków wdrożeniowych poprzez obszerną ankietę, która trafiła do rynku po raz pierwszy w lipcu br.

Podczas szkolenia nasze rozważania skupimy przede wszystkim na kwestiach związanych z praktycznym wdrożeniem i stosowaniem regulacji ESG, w regulacjach wewnętrznych TFI. Szkolenie będzie miało charakter quasi warsztatowy, co pozwoli na przełożenie teoretycznej wiedzy na praktykę.

Program
 • Pozycja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie kontroli wewnętrznej (nadzór, ryzyko, audyt), w tym zagadnienie wbudowania kryteriów ESG w strukturę kontroli TFI, zakres rozłożenia odpowiedzialności pomiędzy pierwszym i drugim poziomem kontroli.
 • Ryzyko ESG a konflikt interesów i polityka wynagrodzeń.
 • Sposób uwzględnienia ryzyka związanego z ESG w polityce zarządzania ryzykiem.
 • Rola ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 • Uwzględnianie ryzyka ESG w wymogach kompetencyjnych kluczowych pracowników oraz członków organów.
 • Relacja pomiędzy polskim funduszem inwestycyjnym a funduszem zagranicznym, w kontekście tematyki ESG, w stosunku do funduszy sklasyfikowanych do art. 113 ust. 6 UFI.
 • Sposób i częstotliwość zapewnienia TFI dostępu do dokumentów dotyczących funduszy zagranicznych, w stosunku do funduszy sklasyfikowanych do art. 113 ust. 6 UFI.
 • Zestawienie regulacji wewnętrznych TFI, w których należy uwzględnić aspekty ESG.
 • Główne obszary zainteresowania organu nadzoru w kontekście tematyki ESG, podczas kontroli odbywających się w TFI i w ramach zaleceń pokontrolnych.

  Katarzyna Mordaka

  Katarzyna Mordaka
  Katarzyna Mordaka
  Partner Zarządzający. Radca prawny. Kancelaria prawna Snażyk Mordaka.

  Katarzyna jest ekspertem w prawie rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, prawa papierów wartościowych oraz prawa spółek.

  WYBRANE PROJEKTY

  • wsparcie prawne w zakresie emisji niepublicznych papierów wartościowych, w szczególności 
   w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz struktur prawnych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych dedykowanych prywatnym inwestorom,
  • wsparcie prawne w procesach przekształcenia i łączenia funduszy inwestycyjnych,
  • odpowiedzialność za proces związany z powoływaniem członków zarządu i rady nadzorczej; w tym w szczególności wymagających zgody KNF;
  • wsparcie prawne w zakresie tworzenia pracowniczych programów emerytalnych wraz
   z reprezentowaniem Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, jak również wsparcie prawne w zakresie tworzenia innych programach oszczędnościowych z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych,
  • nadzór i koordynacja nad kompleksowym wdrożeniem regulacji RODO w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
  • obsługa prawna podmiotów rynku kapitałowego we wszelkich obszarach bieżącej działalności.

  Elżbieta Murawska

  Elżbieta Murawska
  Elżbieta Murawska
  Radca Prawny. Kancelaria prawna Snażyk Mordaka.
  Elżbieta jest wieloletnim ekspertem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, posiadającym doświadczenie w przeglądach prawnych, projektach due dilligence, zmianach właścicielskich.

  WYBRANE PROJEKTY

  • obsługa prawna TFI i zarządzanych funduszy w wielu obszarach bieżącej działalności
  • udział w procesie przekazania zarządzania funduszami do innych towarzystw emerytalnych oraz likwidacji towarzystwa emerytalnego,
  • reprezentowanie towarzystw i funduszy przed sądami, organami ścigania, urzędami;
  • koordynowanie kontroli organu nadzoru, GIODO, działań pokontrolnych oraz postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • odpowiedzialność za proces związany z powoływaniem członków zarządu i rady nadzorczej; w tym w szczególności wymagających zgody KNF;
  • udział we wdrażaniu Wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach nadzorowanych przez KNF;
  • dbałość o zapewnienie ładu korporacyjnego i prowadzenie działalności spółek, będących pod nadzorem KNF, z zachowaniem najwyższej staranności.

  Szkolenie - koszty szkolenia 650/750

  • Członkowie i Podmioty wspierające IZFiA – 650 zł + VAT/osoba
  • Instytucje niezrzeszone w IZFiA – 750 zł + VAT/osoba

  Osoby zarejestrowane na szkolenie, po odbyciu szkolenia i potwierdzeniu uczestnictwa, otrzymają pod swoim adresem e-mail fakturę VAT. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.

  Szkolenie - warunki uczestnictwa od 1 stycznia 2021

  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU IZFiA (obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., „Warunki Uczestnictwa”)

  Organizator

  Organizatorem Szkolenia jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami („IZFiA” lub „Organizator”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223836, NIP 521-33-24-692, REGON 015899552.

  Zgłoszenie i udział

  1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie udziału, przez które rozumie się wypełnienie formularza zgłoszenia udostępnionego przez IZFiA i przesłanie go do IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  2. Formularz zgłoszenia wymaga podania co najmniej następujących danych uczestnika: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz danych podmiotu dokonującego płatności w zależności od tego czy jest nim uczestnik czy np. jego pracodawca: nazwa, adres, NIP.
  3. Liczba miejsc jest ograniczona i pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
  4. Poprzez zgłoszenie udziału uczestnik Szkolenia potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz że jej akceptuje.
  5. Szkolenia IZFiA odbywają się: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Organizatora („Szkolenie stacjonarne”), za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość – platformy szkoleniowej wybranej przez IZFiA („Szkolenie zdalne”) lub w obu tych formułach łącznie („Szkolenie hybrydowe”). Informacja o formule Szkolenia jest publikowana przez IZFiA w momencie ogłoszenia zapisów na Szkolenie, przy czym IZFiA zastrzega sobie możliwość zmiany formuły w wyjątkowych sytuacjach, o czym poinformuje zarejestrowanych już uczestników.
  6. W przypadku Szkolenia stacjonarnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik zobowiązuje się stosować do wszelkich środków bezpieczeństwa, w szczególności sanitarnego, wskazanych przez Organizatora.
  7. W przypadku Szkolenia zdalnego, poprzez zgłoszenie udziału Uczestnik potwierdza, że posiada niezbędne narzędzia umożliwiające uczestnictwo w Szkoleniu tj.: komputer lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu, aktywne konto poczty elektronicznej oraz oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową, umożliwiające dostęp do platformy szkoleniowej IZFiA i udział w Szkoleniu. IZFiA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Szkoleniu, wynikający z problemów technicznych po stronie Uczestnika.
  8. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej IZFiA i Szkolenia Organizator przekazuje uczestnikowi po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia. Uczestnik zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych dostępowych do platformy szkoleniowej IZFiA, bez uprzedniego uzgodnienia z IZFiA.
  9. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio również do Szkolenia hybrydowego.

  Płatność

  1. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia z tytułu organizowanego Szkolenia, wskazanego przez IZFiA w informacjach o Szkoleniu. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Płatność wynagrodzenia za szkolenie odbywała się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej przez IZFiA faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy i w terminie na niej wskazanym. W tytule przelewu należy wskazać numer faktury VAT.
  3. Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik akceptuje wystawienie i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszenia adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

  Rezygnacja / Odwołanie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu, aby uzyskać zwrot opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu, należy poinformować o tym Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni przed datą Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu w terminie późniejszym niż na 5 dni przed datą Szkolenia lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w Szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu od IZFiA.
  2. W przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w Szkoleniu, można wskazać inną osobę jako uczestnika Szkolenia, o czym należy poinformować IZFiA najpóźniej w terminie 3 dni przed datą Szkolenia.
  3. IZFiA zastrzega prawo odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub wystąpienia innych istotnych okoliczności.
  4. W przypadku odwołania Szkolenia przez IZFiA, wniesione opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu zostaną zwrócone, chyba że uczestnik w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odwołaniu Szkolenia poinformuje IZFiA za pośrednictwem poczty elektronicznej, że chce wpłacone środki wykorzystać w ramach płatności za inne Szkolenie IZFiA.
  5. Zwrot środków nastąpi bez oprocentowania i odsetek na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności na rzecz IZFiA, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odwołaniu Szkolenia.

  Prawa autorskie

  1. Wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Szkolenia i materiałów dystrybuowanych w związku ze Szkoleniem przysługują Organizatorowi, bądź osobom prowadzącym Szkolenie we współpracy z Organizatorem. Uczestnik nie jest uprawniony do ich dalszego rozpowszechniania, bez uprzedniej, pisemnej zgody IZFiA.
  2. Uczestnik Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku lub obrazu z jego przebiegu bez uprzedniej, pisemnej zgodny IZFiA. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody, IZFiA może zażądać od uczestnika Szkolenia skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet, a także naprawienia związanej z tym szkody.

  Dane osobowe

  Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu uczestnik oświadcza, że został poinformowany, o tym że:

  1. administratorem jego danych osobowych jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-489 Warszawa, poczta@izfa.pl, tel. 22 537 76 30,
  2. jego dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia przez IZFiA, dystrybucji materiałów i informacji dotyczących Szkolenia oraz ewaluacji Szkolenia, na podstawie zgody udzielonej przeze mnie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia,
  3. odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz IZFiA usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji oraz obsługujące Szkolenie,
  4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Szkolenia oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami tj. biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonych od dnia realizacji Szkolenia,
  5. uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przeniesienia danych,
  6. uczestnik ma możliwość wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  7. uczestnikowi przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w Szkoleniu.

  Kontakt

  Szkolenie - certyfikaty

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

  Certyfikat będzie przesłany uczestnikom mailem w formacie PDF.