Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Fundusz agresywny (akcyjny)

Fundusz agresywny (akcyjny)

fundusz inwestycyjny charakteryzujący się agresywną polityką inwestycyjną, lokujący większość aktywów, nawet do 100%, w ryzykowne instrumenty finansowe (akcje, instrumenty pochodne). Fundusze akcyjne uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Ryzyko jest wysokie, z powodu możliwych znacznych wahań wartości jednostki lub certyfikatu. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.

Fundusz aktywnego zarządzania

Fundusz aktywnego zarządzania

fundusz inwestycyjny o zmiennym udziale akcji i obligacji w portfelu wraz ze zmieniającą się sytuacją na rynku finansowym. W zależności od koniunktury na rynku finansowym kierują środki pieniężne w te segmenty rynku, gdzie można je najkorzystniej pomnożyć.

Fundusz bezpieczny

Fundusz bezpieczny

fundusz inwestycyjny lokujący większość aktywów w bezpieczne instrumenty finansowe (instrumenty dłużne - obligacje, bony). Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie (nie inwestują wcale, lub tylko w nieznacznym stopniu w akcje) i przeznaczone są dla osób nie akceptujących ryzyka związanego z zakupem akcji

Fundusz hedgingowy (z ang. Hedge fund)

Fundusz hedgingowy (z ang. Hedge fund)

jedna z alternatywnych form inwestowania na rynku kapitałowym, rodzaj instytucji finansowej pobierającej opłatę za zarządzanie powierzonym kapitałem, w której dokonuje się kupna i krótkiej sprzedaży papierów na rynku kapitałowym w celu ograniczenia (to hedge) ryzyka wahań cen, przy dążeniu do maksymalizacji zysków. Jego najważniejszą cechą jest możliwość osiągania wysokiej stopy zwrotu zarówno podczas hossy jak i bessy na rynku. Fundusze hedgingowe charakteryzują się jednak bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym a ich strategia inwestycyjna jest często agresywna i spekulacyjna.

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny

osoba prawna, działająca na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych środków pieniężnych, w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO)

fundusz inwestycyjny zbywający jednostki uczestnictwa, charakteryzujący się brakiem ograniczeń co do możliwości przystąpienia oraz rezygnacji z uczestnictwa (a w konsekwencji ciągle zmieniającą się liczbą uczestników i tytułów uczestnictwa). Zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni. Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego otwartego może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)

fundusz inwestycyjny emitujący certyfikaty inwestycyjne, charakteryzujący się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje w okresie subskrypcji certyfikatów oraz w późniejszym okresie jedynie poprzez nabycie certyfikatów na rynku wtórnym) oraz ograniczoną możliwością "wyjścia" (fundusz inwestycyjny zamknięty wykupuje certyfikaty inwestycyjne jedynie w przypadkach wskazanych w statucie). Charakteryzuje się szerokim katalogiem dopuszczalnych lokat.

Fundusz parasolowy

Fundusz parasolowy

fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami (konstrukcja która pozwala na utworzenie w ramach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy może realizować własną politykę inwestycyjną).
"Parasolem" jest w tym przypadku cały fundusz, który posiada osobowość prawną i może być podmiotem praw i obowiązków, pod tym parasolem z kolei znajdują się subfundusze, które w rzeczywistości mają odrębne portfele inwestycyjne i nie posiadają osobowości prawnej.

Fundusz zrównoważony

Fundusz zrównoważony

fundusz inwestycyjny lokujący mniej więcej w równych proporcjach w akcje i obligacje. Celem takiego funduszu jest stabilne, długoterminowe zwiększanie wartości aktywów przez ich aktywne lokowanie w papiery wartościowe, zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i w papiery o umiarkowanym poziomie ryzyka.