Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Sprawozdanie finansowe funduszu

Sprawozdanie finansowe funduszu

podlegający badaniu/przeglądowi przez biegłego rewidenta dokument zawierający bilans, rachunek wyniku z operacji, zestawienie zmian w aktywach netto, zestawienie lokat oraz inne istotne informacje o działalności funduszu inwestycyjnego w pierwszym półroczu roku obrotowego (sprawozdanie półroczne) lub w całym roku obrotowym (sprawozdanie roczne), Półroczne sprawozdania finansowe funduszu publikowane są na stronie internetowej towarzystwa, ponadto roczne i półroczne sprawozdania finansowe powinny być dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz doręczane uczestnikom na ich żądanie.

Statut funduszu

Statut funduszu

podstawowy dokument regulujący prawa i obowiązki uczestnika funduszu oraz określający organizację i sposób działania funduszu inwestycyjnego, sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut uwzględnia w szczególności informacje dotyczące polityki inwestycyjnej funduszu, rodzaje dopuszczalnych lokat funduszu, wysokości pobieranych opłat i kosztów funduszu. Kopia statutu funduszu stanowi załącznik do prospektu informacyjnego tego funduszu.