Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Rachunek nabyć

Rachunek nabyć

rachunek bankowy prowadzony przez depozytariusza funduszu, na którym gromadzone i przechowywane są środki pieniężne przekazywane przez inwestorów i uczestników tytułem nabycia jednostek uczestnictwa funduszu

Rada inwestorów

Rada inwestorów

organ kontrolny, składający się z uprawnionych do udziału w nim uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Zadaniem rady inwestorów jest m. in. kontrola realizacji celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej lub przestrzegania ograniczeń inwestycyjnych. Rada inwestorów może w szczególnych przypadkach postanowić o rozwiązaniu funduszu.

Rating

Rating

wskaźnik pozwalający ocenić wiarygodność kredytową emitenta lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi, nadawany przez wyspecjalizowaną firmę (agencję ratingową)

Reinwestycja

Reinwestycja

nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu w określonym w statucie terminie po ich odkupieniu, bez konieczności uiszczenia opłaty manipulacyjnej

Rejestr uczestników funduszu

Rejestr uczestników funduszu

komputerowa baza danych funduszu prowadzona przez agenta transferowego, która zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestników funduszu, liczbę należących do nich jednostek uczestnictwa, dokonane dotychczas transakcje, informacje o udzielonych i odwołanych pełnomocnictwach

Rejestr/konto uczestnika

Rejestr/konto uczestnika

konto danego uczestnika w funduszu, wyodrębnione w ramach rejestru uczestników funduszu, na którym zapisywane są wszelkiego rodzaju informacje na temat uczestnika oraz przeprowadzonych przez niego operacji na jednostkach uczestnictwa

Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy

segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrót średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności powyżej jednego roku (np. akcje, obligacje)

Rynek pieniężny

Rynek pieniężny

segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrót krótkoterminowych instrumentów finansowych o terminie zapadalności do jednego roku (np. bony skarbowe)

Rynek pierwotny

Rynek pierwotny

część rynku kapitałowego, na której przeprowadzane są nowe emisje papierów wartościowych (dokonuje się pierwszej transakcji sprzedaży papierów wartościowych inwestorom)

Rynek wtórny

Rynek wtórny

część rynku kapitałowego, na której dokonuje się obrót papierami wartościowymi pomiędzy inwestorami, najczęściej za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych