Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Zgromadzenie inwestorów

Zgromadzenie inwestorów

organ kontrolny i decyzyjny funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Do jego kompetencji należy m. in. wyrażanie zgody na zmianę depozytariusza funduszu, emisję nowych certyfikatów, zmianę statutu we wskazanym w ustawie zakresie oraz rozwiązanie funduszu w szczególnych przypadkach.
W zgromadzeniu uczestników mają prawo uczestniczyć wszyscy uczestnicy funduszu, bez względu na liczbę posiadanych certyfikatów.

Zlecenie

Zlecenie

oświadczenie woli składane przez uczestnika funduszu dotyczące nabycia, odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa oraz ustanowienia bądź odwołania pełnomocnictwa lub blokady

Zysk

Zysk

nadwyżka wpływów nad wydatkami