Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Indeks giełdowy

Indeks giełdowy

miernik zmian cen papierów wartościowych notowanych na giełdzie obejmujący wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną grupę

Indywidualne konto emerytalne (IKE)

Indywidualne konto emerytalne (IKE)

konto, na którym można oszczędzać na dodatkową emeryturę, (ustawowa forma indywidualnego oszczędzania na cele emerytalne, m.in. w funduszach inwestycyjnych), w której dochód oszczędzającego jest zwolniony od podatku od zysków kapitałowych.
Zasady funkcjonowania IKE określa ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

to druga obok IKE możliwość indywidualnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru.
Charakteryzuje się:
- limitem wpłat w wysokości:
- 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok - w przypadku osób nieprowadzących pozarolniczej działalności - w 2021 roku jest to 6 310,80 zł;
- 1,8 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność* - w 2021 r. jest to 9 466,20 zł;
- ulgą podatkową polegającą na możliwości odliczenia wpłacanych kwot od podstawy opodatkowania;
- zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków po osiągnięciu wieku emerytalnego opodatkowaniem wypłacanej kwoty zryczałtownaym 10% podatkiem dochodowym.

Podstawowa różnica pomiędzy IKE a IKZE polega na momencie zapłacenia podatku dochodowego. W IKE gromadzone są pieniądze już po potraceniu podatku, tak więc wypłata jest z niego zwolniona. W IKZE natomiast jest na odwrót - składki są odliczane od podstawy opodatkowania, jednak podatek będzie liczony od wypłacanej kwoty w momencie zakończenia inwestycji.
IKZE mogą być prowadzone przez fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, otwarte fundusze emerytalne.

* Limit tylko dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Instrument finansowy

Instrument finansowy

będąca przedmiotem obrotu lokata kapitału dokonana jako inwestycja w celu pomnożenia dochodu, m.in. papiery wartościowe, takie jak: akcja, obligacja czy instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty pochodne

Instrumenty pochodne

instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości innego instrumentu finansowego lub towaru, którego cena w danym terminie w teraźniejszości lub przyszłości jest znana (tzw. instrumentu bazowego), np. kontrakty terminowe, opcje

Instrumenty rynku pieniężnego

Instrumenty rynku pieniężnego

bezpieczne i łatwo płynne papiery wartościowe lub nie będące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, które mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, takie jak bony skarbowe, obligacje o krótkim terminie wykupu (do jednego roku) oraz depozyty na okres jednego roku