Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

organ nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, w tym nad rynkiem funduszy inwestycyjnych

Do zadań KNF należy poza sprawowaniem nadzoru nad rynkiem finansowym, podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności, podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym, stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego.

W skład KNF wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastępców Przewodniczącego i czterech członków, którymi są: minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przedstawiciel; Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konwersja (zamiana)

Konwersja (zamiana)

jednoczesne nabycie jednostek uczestnictwa jednego funduszu za środki pochodzące z odkupienia jednostek innego funduszu zarządzanego przez to samo TFI