Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Uczestnik funduszu

Uczestnik funduszu

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca tytuł prawny (jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny) do udziału w aktywach funduszu. Nabycie jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego jest nabyciem udziału w aktywach funduszu.
Uprawnienia uczestnika funduszu nabywa się poprzez zawarcie umowy z funduszem, a na etapie tworzenia funduszu - z towarzystwem, przy czym posiadanie praw uczestnika funduszu wiąże się w takim przypadku z przydziałem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych i wpisem funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
Uczestnik funduszu w zależności od rodzaju funduszu posiada prawo m. in. do nabycia, żądania odkupienia, konwersji, zamiany jednostek uczestnictwa, nabycia i żądania wykupienia certyfikatów inwestycyjnych oraz uczestnictwa w organach kontrolnych funduszu, takich jak rada inwestorów czy zgromadzenia inwestorów.

Ustawa

Ustawa

ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.), określająca zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych