Słownik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Cel inwestycyjny funduszu

Cel inwestycyjny funduszu

cel, do którego powinien zmierzać fundusz inwestycyjny realizując swoją politykę inwestycyjną. Jest to określona w statucie generalna "wytyczna", jaką powinien kierować się fundusz w realizacji polityki inwestycyjnej. Dopuszczalne cele inwestycyjne funduszu otwartego lub specjalistycznego otwartego określa ustawa.

Mogą to być:
a) ochrona realnej wartości aktywów funduszu,
b) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz
c) wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Cele inwestycyjne funduszy zamkniętych mogą być określone dowolnie;

Cena nabycia

Cena nabycia

cena, za jaką uczestnik nabywa jednostki funduszu. Najczęściej jest to cena brutto, uwzględniająca opłatę manipulacyjną z tytułu nabycia jednostek

Cena odkupienia

Cena odkupienia

cena, za jaką fundusz odkupuje jednostki od uczestnika. Najczęściej jest to cena netto, uwzględniająca także kwotę podatku od zysków kapitałowych

Certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny

papier wartościowy emitowany przez fundusz inwestycyjny zamknięty, reprezentujący prawa majątkowe uczestnika określone ustawą i statutem, w tym tytuł do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego zamkniętego